2018 / 5

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

Michal Pětík

(nar. 1985 v Roudnici nad Labem)
Už v dětství si zamiloval knihy a zatoužil být spisovatelem. Iniciační četbou mu v tomto směru byla Foglarova trilogie o Stínadlech a později dílo Grahama Greena (zejména romány Komedianti, Moc a sláva nebo Konec dobrodružství). Po gymnáziu absolvoval studium na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze a později vystudoval divadelní dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (v ateliéru prof. Cejpka a Plešáka).
Působí jako dramaturg v Městském divadle v Mostě a jako redaktor spolupracuje s nakladatelstvím Paseka. Pro mostecké divadlo adaptoval román Julese Verna Tajemný hrad v Karpatech a autorsky se podílel na řadě inscenací (Přelet nad kukaččím hnízdem, Kronika Pickwickova klubu, Podivný případ se psem, Ostře sledované vlaky, Talentovaný pan Ripley ad.). Píše prózu, písňové texty a hudbu pro kapelu Světla.
 

BOHUMIL HRABAL

(1914 - 1997) / stručný portrét
Světoznámý spisovatel, osobitý vypravěč, jeden z nejvýraznějších tvůrců poválečné české literatury. Doktor práv, který řadu let vykonával všelijaká "neintelektuální" zaměstnání. Byl sladovníkem v pivovaru, dělníkem i výpravčím na železnici, obchodním a pojišťovacím agentem, dělníkem u martinských pecí v Poldovce, baličem starého papíru ve Sběrných surovinách, kulisákem v libeňském divadle S. K. Neumanna...
Všechna Hrabalova povolání silně rezonují v jeho díle, které nese výrazné autobiografické prvky, ovšem zároveň je velmi autostylizované. Celý Hrabalův život, tak jak jej on vidí a vnímá, je mu námětem pro psaní. Nesmíme však ztrácet ze zřetele, že Hrabalovo dílo a jeho život nejsou totéž. Hrabal věděl, co je to stylizace a mytizace, měnil úhly pohledu a masky, s ironií legendarizoval nejen své nejbližší přátele (Něžný barbar), ale i sám sebe (Svatby v domě). Autostylizace platí i pro takzvané memoárové texty – Příliš hlučná samota nebo Harlekýnovy milióny.
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY (1965)
Novela Ostře sledované vlaky je v podstatě složena ze tří raných Hrabalových próz: Kain (později Legenda o Kainovi), Dům, který se osvěžoval bleskem z počátku 50. let, ve které se poprvé objevuje tzv. razítkovací scéna, a povídka Fádní stanice z roku 1953, kde se z vyprávění dozvídáme o  událostech, které se přihodily na železniční stanici v Dobrovicích.
nádraží Dobrovice před sto lety a dnes
Postava Kaina se objevuje ve stejnojmenné existenciální povídce Kain, která pochází z roku 1949 a je inspirována Goethovým Utrpením mladého Werthera. (Jméno biblického Kaina zde připomíná osud vyvržence, trpícího pocitem prokletí a dědičné viny.)
V Kainovi má Hrabal možnost vyzkoušet si sám sebe v momentech, kterých se v životě bál: pokus o sebevraždu, nechtěná smrt ad. Zobrazuje Kaina jako stydlivého mladíka, který trpí sexuální nezkušeností.
Příběh Ostře sledovaných vlaků tvoří montáž dvou linií: existenciální a dějinné. Obě se spojují, propojují v postavě a osudu Miloše Hrmy, v jeho osobní nejistotě a citovém tápání, i v jeho neokázalém hrdinství, v nepřátelství okupantů a odbojářů atp. Prvky surreálné se tu mísí s pitoreskně věcným.
nádraží Dobrovice, pamětní deska
Hrabal provázal všednosti a banality s existenciálními sentencemi, idylu s karikaturou české malosti a přizpůsobivosti, s typicky českým lstivým způsobem odporu vůči moci a násilí, projevil se jako znalec maloměšťácké mentality.
Opět využil techniku střihu, spojil různé motivy i různé události, které se opravdu staly, ale nedržel se historické posloupnosti. Samotný Hrabal o tomto textu při jeho vydání v roce 1965 říká: "Někde jsem zpřeházel čas i prostor, aby tím víc vynikl ústřední motiv, motiv, o kterém se nedebatuje, kterému se nelze naučit. Je to věčná přítomnost hodnot v člověku, kterému nepřítel zabral krajinu jeho dětství a pokazil jeho mateřský jazyk. To jsem chtěl čtenáři připomenout, aby vzpomínkou, tou druhou přítomností v nás, nezapomněl na události před dvaceti lety."
nádraží Dobrovice, mechanické ovládání výhybek funguje dodnes
Pozoruhodné je, jak Hrabal "vyřešil" problematiku odvahy a hrdinství. Zbavil je patosu a okázalosti, jako by byly jaksi přirozeně přítomny v člověku, jako stav lidství. A tak se chová člověk, kterému nepřítel zabral krajinu dětství, s níž je bytostně svázán. Historické téma okupace je tedy podáno bez historismu a násilné aktualizace.
ZDROJE HRABALOVY INSPIRACE
V 50. letech se Hrabal stýkal se surrealisty, ale také s Jiřím Kolářem z někdejší Skupiny 42 (příslušníci této skupiny, hlavně výtvarníci, hledali poetický náboj ve všedních rysech skutečnosti, v "odpadcích" civilizace, základním programem skupiny je zaměření na město, městskou krajinu, městský způsob života, umělci si oblíbili periferii, továrny, opuštěná místa na okraji města, život obyčejných lidí). Tyto známosti jako by "prosákly" i do jeho tvorby.
Ze setkání s Kolářem (a Skupinou 42) si "odnesl" zásadní podněty pro svou autorskou metodu – Hrabal zhusta ve svých textech používal metodu montáže, koláže (například v Morytátech a legendách) a střihu. Střihovou metodou pracuje v básnických poémách Bambini di Praga a Krásná Poldi z počátku 50. let.
Hrabalovo autorské zrání probíhalo v letech 1949 - 52, kdy našel cestu k jakémusi "totálnímu realismu", v jehož duchu – a v souvislosti se směřováním Skupiny 42 – rozvíjí postupy "protokolů" (zapisování hovoru lidí) a zmíněné koláže.
Volný proud řeči, tak charakteristický pro jeho tvorbu, uplatnil už v raném prozaickém textu Utrpení starého Werthera (1949), který má podobu nekorigovaného záznamu historek, chrlených lidovým rapsódem strýcem Pepinem.
Josef Hrabal, strýc Pepin
Zvláště rané povídky zachycují nezdolné, energické vypravěče, kteří mají plnou hlavu svých osudů, a vyprávěním se vzpírají drsným faktům života, jsou fascinováni krásou i surovostí, groteskní (až absurdní) dimenzí lidských úkonů atp. A Hrabal všechny své hrdiny znal.
Zatímco zpočátku se jeho texty skutečně pokoušejí být věrným zápisem, a mají tedy jakýsi předliterární charakter, později jsou včleněny do narativního celku, jsou směřovány pomocí střihů a jsou tedy vědomým narativním gestem.
Významnou stopu zanechal v Hrabalově díle také surrealismus, což je trochu paradox, protože Skupina 42 představovala jakousi literární a výtvarnou opozici právě vůči surrealismu, který jakoby považovala za příliš vzdálený bezprostřednímu lidskému bytí.
André Breton, 1896 – 1966, francouzský básník a prozaik, je považován za zakladatele a hlavního teoretika surrealismu
Surrealismus inspiroval Hrabalovo dílo prvky tzv. automatického psaní (vzniká bez rozumové kontroly či předem daného plánu, bezprostřední záznam proudu vědomí, snaha proniknout do podvědomí; viz Breton – Magnetická pole) a odhaluje, že jeho umělecké dílo se nevytváří toliko z myšlenek, ale slov; z jazykového kejklířství, výrazového jarmarku.
Franz Kafka, Ladislav Klíma, Jaroslav Hašek, Richard Weiner, Jakub Deml - Hrabalovy vzory
Ale také ze setkání snu a reality a jejich prolínání, asociativního psaní, kdy není jisté (a snad ani důležité), co je pravda, co fikce. Hrabal si byl vědom, že realita je slepenec vysokého a nízkého (metafyzika vedle vulgárnosti, banalita vedle filozofických sentencí). Realitu zkrátka tvoří paradoxy, to Hrabal dobře věděl a vědomě s tímto předpokladem pracoval.
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY ve filmu
Hrabalova tvorba se stala výraznou inspirací pro český film, především pro tzv. novou vlnu. Jan Němec, Evald Schorm, Jaromil Jireš, Věra Chytilová a Jiří Menzel natočili v roce 1965 podle Hrabalových próz povídkový film Perličky na dně.
Jiří Menzel
Hrabalova poetika ostatně dobře souzněla s uměleckými východisky mladých filmařů – netušená poezie všedního života, barvité postavičky, pábitelé, neherci apod.
Menzel u Hrabala "vydržel" a kromě Ostře sledovaných vlaků (1966) zfilmoval ještě Skřivánky na niti (1969), Postřižiny (1980), Slavnosti sněženek (1983) a Obsluhoval jsem anglického krále (2006).
Ostře sledované vlaky mají jednoho lidského a jednoho společného hlavního hrdinu. Tím lidským je železničářský elév Miloš Hrma (Václav Neckář) a tím společným je železnice. Ta tu stojí jako jeden pro sebe uzavřený a samostatně stojící mikrosvět, kde se odehrávají jednotlivé drobné minipříběhy mnoha jeho rázovitých a svébytných obyvatel. Mezi ně patří přednosta stanice (Vladimír Valenta) a jeho žena (Libuše Havelková), výpravčí Hubička (Josef Somr), staniční zřízenec (Alois Vachek) a také mladá konduktérka Máša (Jitka Bendová) a telegrafistka Zdenička Svatá (Jitka Zelenohorská). Film se vedle toho zaměřuje především na Milošovy milostné trampoty a na jejich překonání, které symbolicky završuje i prvním "skutečně chlapským činem" v podobě hrdinského činu, za který zaplatí svým životem.
Václav Neckář
Photo © Filmové studio Barrandov
Když po dokončení Perliček na dně za Menzelem přišel dramaturg Václav Nývlt s rukopisem Hrabalových Ostře sledovaných vlaků s dotazem, zda by to nechtěl točit, bylo o prvním celovečerním filmu Jiřího Menzela rozhodnuto. Menzel v dokumentárním cyklu České televize Zlatá šedesátá prozradil, že mu k rozhodnutí natočit Ostře sledované vlaky stačila pouze jedna pasáž z knihy.
Vladimír Valenta
Photo © Filmové studio Barrandov
Zajímavá byla fáze obsazovaní hlavních a vedlejších rolí. Menzel měl téměř pro každou důležitou roli vybraného jiného herce. Pro Miloše Hrmu původně počítal s Vladimírem Pucholtem, který měl však závazky u režiséra Jiřího Krejčíka a nechtěl točit dva filmy najednou. Zdeničku měla hrát Iva Janžurová, jenže pro tu zase byly příliš choulostivé scény s výpravčím Hubičkou. Pro Hubičku chtěl Menzel získat Rudolfa Hrušínského, kterého mu prý ale "nepůjčil" Jiří Weiss. Pro přednostu stanice byl režisérovi doporučován Karel Höger. Nakonec jediným, kterého Menzel získal s tím, že byl původně zamýšlen, byl Vlastimil Brodský jako kolaborant Zednicek.
V době právnických studií se Hrabal pustil do četby moderní i klasické literatury. Mezi knihy, které ho ovlivnily, sám řadí Rabelaiseova Gargantuu a Pantagruela, Joyceova Odyssea, Eliotovu Pustou zem, Goethovo Utrpení mladého Werthera; Babelovu Rudou jízdu pro sebe učinil vzorem, kterého se dá těžko dosáhnout. Ostatně Taneční hodiny pro starší a pokročilé, psané v jedné obrovské větě, jako by vypadly z Joyceova Odyssea.
O svých pěti českých vzorech hovořil jako o vrcholu středoevropské literatury – Kafka, Klíma, Hašek, Weiner, Deml. Je to ovšem typický, "autostylizovaný" Hrabal, protože s nimi má vlastně jen málo společného a i ono označení "středoevropští" autoři je pro zmíněnou pětici poněkud zavádějící.
první divadelní uvedení
Ostře sledované vlaky, 1966
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Hubička: Milan Šulc, Miloš Hrma: Bohuslav Čvančara
Foto © František Krasl
Jediný Hašek se například vyrovnává – polemicky – s "habsburským mýtem". Kafkovým obrazům tato socio-historická dimenze chybí či alespoň není primární, Klímova filozofie je součástí širšího celoevropského zpracovávání myšlenek Schopenhauerových a Nietzschových, expresionismus Demlův roste z vášnivého, byť nonkonformního katolicismu, který pro středoevropskou literaturu rozhodně není příliš typický, a Weiner, který žil v Paříži a krátce se sblížil se skupinou Le Grand Jeu, má blíže k pařížskému a avantgardnímu kontextu než k středoevropské tradici. Je nepochybné, že pokud jde o Kafku, Hrabal se s ním v hlavních liniích dokonale míjí. Hrabal jen výjimečně napíše parabolu, která by si říkala o nějaký symbolický výklad, na to je příliš "naivním" básníkem, na to je příliš okouzlen světem. V Hrabalově pohledu tyto autory spojuje sklon k expresionistické deformaci reality. Tím jsou mu drazí.
V Hrabalově díle z konce 40. a začátku 50. let najdeme průniky s celoevropskými literárními tendencemi, třeba s dílem Alberta Camuse; Hrabalovu povídku Kain by mohl klidně mohl napsat právě on. Myšlení André Bretona – jeho Nadja (kde se motivy sociální proplétají s filozofickými, spolu s "obhajobou" surrealismu; je to zčásti deník, zčásti úvahy, doplněné kresbami a fotografiemi) nejspíše inspirovala Hrabalovu povídku Jarmilka.
Ostře sledované vlaky, 1985
Krajské divadlo Příbram
Hubička: Vítězslav Jirsák, Zdenička: Ivana Šormová
Foto © Jaromír Svoboda
Hrabala ovlivnil také Schopenhauer a jeho iracionalistická (pesimistická) filosofie (tedy že svět nelze poznat rozumovým způsobem, zdůrazněny jsou i jiné možnosti poznání – duchovní, duševní, citové...), nebo Klímův silný subjektivismus (svět je pouhou představou a subjekt, podoben bohu, s ním může nakládat jako s hračkou), a teze, že vyšší povstává z nižšího, ale i ze svého opaku (den povstává z noci, slabost ze síly, ohyzdnost z krásy atd.). Hrabal "spojuje filozofické impulsy s nejosobnějšími prožitky (...) Není divu, že si vybírá pouze ty sekvence, jejichž podstata je emocionální (...)".
To se ponejvíce odráží v Příliš hlučné samotě (1977), kde se obyčejný člověk Haňťa při lisování papíru "umazal" věděním světových filozofů, pramálo však o své "vědění" stojí, neboť ho uvrhává do beznaděje. Doba se změnila, zmechanizovala, život člověka je nicotný, ba zbytečný apod.
Hrabalovy prozaické i veršované texty dlouho neměly naději na vydání. Byly prostě nekonvenční a jedinečné a nezapadaly do atmosféry reálného socialismu 50. let. V roce 1949 byla rozmetána sazba básnické sbírky Ztracená ulička, stejně dopadla sbírka povídek Skřivánek na niti (1959). Úzkému okruhu čtenářů se představil útlou sbírkou Hovory lidí (1956).
Ostře sledované vlaky, 1996
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Hubička: Václav Helšus, Miloš Hrma: Matěj Hádek
První kniha – Perlička na dně – mu vyšla až v roce 1963, to bylo Hrabalovi takřka padesát let. V rychlém sledu následovaly další knihy: Pábitelé (1964), Taneční hodiny pro starší a pokročilé (1964), Ostře sledované vlaky (1965), Morytáty a legendy (1968). Vydání každé knihy se setkalo s velkým čtenářským zájmem a následovaly další dotisky. V případě Ostře sledovaných vlaků čítal celkový náklad úctyhodných 170.000 kusů!
Před normalizací měl Hrabal nakročeno mezi světové literární celebrity. Byl zván na čtení a sympozia do Paříže, Londýna, Říma, film Ostře sledované vlaky natočený podle jeho knižní předlohy získal v roce 1967 Oscara. Pak ale do Československa vtrhly ruské tanky a začala "normalizace poměrů". Bohumil Hrabal byl zařazen na seznam zakázaných spisovatelů.
Namísto světového úspěchu jej čekala úzkost, strach a těžké volby, co ze svého života a práce zradit, aby něco jiného mohlo přežít. Na takové "obchodování" ostatně musela během normalizace přistoupit většina Hrabalových čtenářů a spoluobčanů, takže by Češi měli svému autorovi dobře rozumět. V období normalizace, kdy Hrabal mohl publikovat jen s obtížemi, byl oficiálně cenzurován, případně cenzuroval sám sebe.
HRABAL V MOSTĚ
Inscenace Ostře sledované vlaky v režii Zbyňka Srby je celkem pátou "hrabalovskou" inscenací na mosteckých jevištích. První Ostře sledované vlaky (režie Rudolf Felzmann) měly premiéru před více než třiatřiceti lety 18. ledna 1985 v někdejším Kulturním středisku Máj (dnešní Divadlo rozmanitostí).
Podruhé – už v nové budově – se tu hrála adaptace Hrabalovy novely Obsluhoval jsem anglického krále (premiéra 1. prosince 1995, režie Milan Schejbal).
V listopadu 2009 měla opět v režii Milana Schejbala premiéru inscenace Andělské oči/Bambini di Praga.
Ještě v nedávné době (premiéra 13. února 2015, režie Petr Svojtka) mohli diváci Městského divadla v Mostě navštívit představení podle Hrabalovy novely Postřižiny.
V roce 1970 byl zničen výbor z tvorby z let 1938 - 52 Poupata. Hrabal prochází tvůrčí krizí, těžce na něj navíc dolehlo úmrtí matky i vlastní nemoc. Obrací se více do sebe, je méně extrovertní, možná o něco niternější. V próze Peruť imbecility (1970) píše: "Povídám si, synáčku, už nepotřebuješ, aby ti někdo visel přes rameno a vyříkával ti a ty jemu svoje trápení a ty abys v těch druhých očích našel a nacházel obecnost svých ukvapených soudů. Povídám, už nepotřebuješ hledat společného jmenovatele svých bližních, raději, synáčku, předstírej, že jsi němý, že už neslyšíš, že už slyšet nechceš. Raději obklopen přívalem řeči naslouchej vnitřnímu monologu mládí, raději naslouchej tajemství stejnosti a samota, do které vstupuješ, tě nebude děsit. Mlčením se dostaneš za oponu lidského hovoru a staneš tak tváří v tvář ticha."
Ostře sledované vlaky, 2006
Divadlo pod Palmovkou Praha
Přednosta: René Přibil, Miloš Hrma: Ondřej Kavan, Hubička: Oldřich Vízner
Hrabal tedy vycházel v samizdatu či v exilových nakladatelstvích – kromě Postřižin (1976) se jednalo například o knihy Obsluhoval jsem anglického krále (1974), Něžný barbar (1973), Příliš hlučná samota (1977) i autobiografická trilogie Svatby v domě, Vita nuova, Proluky, v níž vkládá autor vyprávění do úst své ženy Elišky.
Možnost oficiálního publikování si Hrabal "vykoupil" sebekritickým vystoupení v Tvorbě v roce 1975. Redaktor týdeníku se Hrabala zeptal na zdánlivě nevinné otázky: "Proč jsme se vlastně tak dlouho neviděli? Co byste chtěl sdělit svým čtenářům?" Redaktor – jehož jméno bylo dlouho neznámé, protože se pod text nepodepsal – přitom velmi dobře věděl, proč světově uznávaný spisovatel před pěti lety zmizel z tuzemských knihkupectví, knihoven a edičních plánů. Od definitivního nástupu normalizační komunistické moci v roce 1970 se Bohumil Hrabal ocitl na seznamu autorů, kterým bylo znemožněno publikovat. Kajícný rozhovor v týdeníku považovaném za pilíř režimní propagandy byl podmínkou, jež měla poníženému tvůrci přinést odpuštění vládců a návrat do státních nakladatelství.
Ostře sledované vlaky, 2014
Divadlo Alfa Plzeň
Přednosta: Bohuslav Holý, Miloš Hrma: Milan Hajn
"Chtěl bych jen, aby všichni moji čtenáři věděli, že to myslím poctivě s nimi i se socialismem, protože bez něho a mimo něj si nedovedu představit ani dnešek, ani budoucnost. Nechci stát stranou, chci po svém způsobu přispívat k tomu, aby mezi lidmi byly vztahy, jaké mají být mezi socialistickými lidmi. Myslím, že dnešnímu Svazu českých spisovatelů jde právě o to, aby tohle pochopili všichni poctiví čeští spisovatelé, pro které je nejdůležitější, co řeknou jejich práci naši čtenáři, a ne někdo v nějakém zahraničním vysílači nebo tak."
Jeho dílo v nezmrzačené (necenzurované) podobě vyšlo znovu po roce 1989 a Hrabal dodnes patří k nejčtenějším a nejvíce překládaným českým spisovatelům. Ovlivnil nejen generace čtenářů, ale také generace spisovatelů – inspiraci v jeho tvorbě nalezli například Jáchym Topol nebo Emil Hakl.