2019 / 7

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

TOMÁŠ ALFERI

Dů­le­ži­tou úlohu v in­sce­na­ci hraje také hu­deb­ní slož­ka - o tu se po­sta­ral hu­deb­ní skla­da­tel Tomáš Al­fe­ri, kte­ré­ho jsme na­rych­lo vy­zpo­ví­da­li během zkou­še­ní:
Čím tě hra Fau­lo­va­ný útoč­ník oslo­vu­je, co ti v ní při­pa­dá nej­pod­nět­něj­ší?
Ta roz­čí­lu­jí­cí "se­lan­ka" všech tří bý­va­lých fot­ba­lo­vých hvězd v nebi, kde (zdán­li­vě?) ab­sen­tu­je Bůh za otrav­né­ho od­ťuká­vá­ní věč­nos­ti, která se pro­ta­hu­je do nikdy ne­kon­čí­cí nudy. A zá­ro­veň ta iro­nic­ká otáz­ka, jest­li je v nebi sku­teč­ně nebe? :))
V naší in­sce­na­ci je vý­znam­ným dra­ma­tic­kým i ko­me­di­ál­ním hy­ba­te­lem hu­deb­ní slož­ka. Na jakém prin­ci­pu fun­gu­je?
Ono jí tam vlast­ně moc není, ale jde o živou pro­duk­ci, která je za­lo­že­ná ni­ko­liv na pod­trh­nu­tí či pod­ma­lo­vá­ní si­tu­a­cí, ale na iro­nic­kém vzta­hu k ní. V ně­ko­li­ka pří­pa­dech vlast­ně vy­tvá­ří hřiš­tě pro hraní růz­ných si­tu­a­cí, jako je fot­ba­lo­vý zápas, ma­nu­ál­ní práce a víc ne­řek­nu, ne­na­píšu, par­don...
Které hu­deb­ní ná­stro­je i další před­mě­ty ve své hu­deb­ní či zvu­ko­vé kom­po­zi­ci vy­u­ží­váš?
Míče, vidle, lo­pa­tu, hrábě a taky tam je kon­cert­ní kří­d­lo.
Jak či­no­her­ci mos­tec­ké­ho di­va­dla re­a­gu­jí na tvoje pod­ně­ty, jak se s hu­deb­ní slož­kou sží­va­jí? Mu­zi­kan­ti to nejsou, nebo ano?
Já­sa­jí a vo­la­jí: "Ještě, ještě, více té hudby!"
(připravil Zdeněk Janál)