2019 / 6

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

Veronika Watzková

 
VZDĚLÁNÍ:
Vysoká ško­la umě­lecko­průmy­slo­vá v Praze
(užité umění - ateliér K.O.V.)
Janáčkova akademie múzic­kých umě­ní v Brně
(diva­delní fa­kulta - ateliér scéno­gra­fie)
Tato sym­pa­tic­ká mladá uměl­ky­ně ne­pra­cu­je v mo­tec­kém di­va­dle po­pr­vé. Její kos­týmy jste mohli vidět hned v ně­ko­li­ka dal­ších in­sce­na­cích. Her­ku­les a Au­gi­ášův chlív v roce 2014, Kro­ni­ka Pic­kwic­ko­va klubu v roce 2015, Po­div­ný pří­pad se psem v roce 2016 a Ta­len­to­va­ný pan Ri­pley v roce 2018. Ke spo­lu­prá­ci ji vždy při­zval re­ži­sér Lukáš Ko­pec­ký a vý­sled­kem bylo po­kaž­dé za­jí­ma­vé in­ce­nač­ní i vý­tvar­né po­je­tí. Ten­to­krát se stala čle­nem in­sce­nač­ní­ho týmu Zbyňka Srby a její kos­týmy jsou opět více než ori­gi­nál­ní. Jak vy­pa­dal vý­tvar­ný návrh a po­slé­ze jeho fi­nál­ní ře­še­ní se mů­že­te po­dí­vat na ná­sle­du­jí­cích ob­ráz­cích: