2019 / 1

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

Wil­li­am Shake­spea­re byl mimo jiné i herec. Za­hrál si někdy v Mac­be­tho­vi?
Ano, přímo Macbetha.
Ne, nikdy.
Ano, zahrál.
Ne, jako autor ve svých hrách hrát nesměl.
Brit­ská he­reč­ka Ellen Terry jako lady Mac­be­th na ob­ra­ze Johna Sin­ge­ra Sar­gen­ta z roku 1888 ve slav­ném kos­tý­mu . Ten byl evi­dent­ně in­spi­ra­cí pro tvůr­ce krá­lov­ny Ele­a­nor v ani­mo­va­ném filmu Re­bel­ka.
Kolik di­vá­ků se vešlo do lon­dýn­ské­ho di­va­dla Globe, které Shake­spea­re čás­teč­ně vlast­nil?
okolo 1500 diváků
méně než 2500 diváků
více než 3500 diváků
přibližně 3000 diváků
Di­va­dlo Globe v roce 1613 sho­ře­lo až do zá­kla­dů. Co bylo pří­či­nou ni­či­vé­ho po­žá­ru?
Kuřák, který vy­sy­pal ještě ho­ří­cí dýmku do pilin.
Scé­nic­ký efekt.
Špat­ně utěs­ně­ná kamna v šatně herců.
Svíč­ky, kte­rý­mi se osvět­lo­va­lo je­viš­tě.
Di­va­dlo Shake­spea­re's Globe The­a­t­re v Lon­dýně bylo po­sta­ve­no podle vý­zku­mu Johna Orel­la jako velmi věrná repli­ka. Leží 230 metrů (mě­ře­no od stře­du) od pů­vod­ní­ho Globu, který byl v roce 1642 stej­ně jako všech­na lon­dýn­ská di­va­dla vý­no­sem par­la­men­tu uza­vřen a v roce 1644 str­žen.
Nad vcho­dem do di­va­dla Globe byl la­tin­ský nápis Totus mun­dus agit his­tri­o­nem. Co tento výrok zna­me­ná?
Celý svět je divadlo.
Totalita je nepřítel umění.
Nejen kostým vypovídá o člověku.
Všichni lidé jsou jen herci.
Na di­va­dlech bylo za časů Shake­spea­ra zvy­kem vy­vě­šo­vat ba­rev­né pra­po­ry, aby bylo di­vá­kům jasné, jaký žánr se bude právě uvá­dět. Jaká barva byla vy­hra­ze­na pro ko­me­die?
Modrá.
Červená.
Zelená.
Bílá.
Mac­be­th je prý pro­kle­tá hra, její název se nesmí v di­va­dle vy­slo­vit, pokud se zrov­na ne­hra­je nebo ne­zkou­ší. Pokud už tak uči­ní­te, co mu­sí­te udě­lat, abys­te klet­bu od­vrá­ti­li?
Oběhnout třikrát budovu divadla.
Zaplatit v divadelní pokladně jeden lístek.
Vyslovit Macbeth pětkrát pozpátku.
Minutu tleskat v prázdném hledišti.
Ko­li­ká­té uve­de­ní Mac­be­tha na čes­kých je­viš­tích je mos­tec­ká in­sce­na­ce?
65
53
45
21
Své první hry Shake­spea­re uvá­děl v di­va­dle Růže. Jeho po­zůstat­ky z roku 1606 byly ob­je­ve­ny v Lon­dýně v roce 1989 při stav­bě ad­mi­nis­tra­tiv­ní bu­do­vy. Díky zájmu ši­ro­ké ve­řej­nos­ti a kul­tur­ní obce v čele se sirem Lau­ren­cem Oli­vie­rem byly po­zůstat­ky di­va­dla za­chrá­ně­ny a jsou dnes pří­stup­né ve­řej­nos­ti.
He­rec­ké spo­leč­nos­ti alž­bětín­ské­ho di­va­dla mohly exis­to­vat pouze pod pa­t­ro­ná­tem ně­ja­ké­ho šlech­ti­ce. Kdo byl pa­t­ro­nem Wil­li­a­ma Shake­spea­ra a jeho ko­le­gů?
Alžběta I.
Jakub I.
lord Essex
lord Chamberlain
Jaká byla první hra Wil­li­a­ma Shake­spea­ra?
Marná lásky snaha
Mnoho povyku pro nic
Jindřich VI.
Titus Andronicus
V roce 1999 byla po­sta­ve­na repli­ka di­va­dla Globe také na praž­ském Vý­sta­viš­ti. Nej­vět­ším úspě­chem bylo zřej­mě v roce 2001 uve­de­ní Ri­char­da III. v režii Vla­di­mí­ra Mo­ráv­ka s Pavlem Zed­níč­kem a Mi­rosla­vem Do­nu­ti­lem v ti­tul­ní roli. V létě 2002 di­va­dlo po­ško­di­ly po­vod­ně a v roce 2005 bylo zni­če­no po­žá­rem.
Jaká je po­sled­ní hra Wil­li­a­ma Shake­spea­ra?
Bouře
Konec vše napraví
Hamlet
Julius Caesar
Téměř kom­plet­ní Shake­spea­ro­vo dra­ma­tic­ké dílo v roz­sa­hu 36 her vyšlo také tis­kem. V kte­rém to bylo roce?
1835
1916
1623
1755
O au­tor­ství Shake­spea­ro­vých her se čas od času vedou spory. Ar­gu­men­tu­je se pře­de­vším tím, že není možné, aby se člo­věk z pro­vinč­ní­ho měs­teč­ka s ta­ko­vou jis­to­tou vy­znal v nej­růz­něj­ších obo­rech a pře­de­vším v dvor­ské eti­ke­tě. Po­pí­ra­či Shake­spea­ra jeho díla při­pi­su­jí nej­čas­tě­ji:
Ben Johnson
Edward de Vere
Thomas More
Paul Hefellow
Alž­bětín­ské a ja­ku­bov­ské ob­do­bí bylo svěd­kem vzni­ku mo­der­ní an­g­lič­ti­ny. Shake­spea­re dis­po­no­val takřka ne­u­vě­ři­tel­nou slov­ní zá­so­bou. Víte, kolik čí­ta­la slov?
15.000
20.000
25.000
50.000
Ri­chard Bur­bage (1567–1619) byl he­rec­kou hvězdou Shake­spea­ro­vy doby. Hrál všech­ny velké Shake­spea­ro­vy role - Hamle­ta, Othel­la, Ri­char­da III. a Krále Leara. Z cca dva­ce­ti nej­vět­ších (pře­sa­hu­jí­cích 800 řádků) rolí nej­růz­něj­ších au­to­rů alž­bětín­ské doby jich za­hrál rov­ných tři­náct.
Shake­spea­re své hry psal ve ver­ších, nej­čas­tě­ji v blankver­su. Víte, co to vlast­ně zna­me­ná?
Dvanáctislabičný trochej.
Šestistopý daktyl.
Sylabický spondej.
Pětistopý jamb.
Shake­spea­re ve svých hrách stří­dal verše i prózu. Ve čtyřech ale prózu zcela vy­ne­chal. Jsou to Jin­dřich VI., 1. a 3. část, Ri­chard II. a tou čtvr­tou je...
Král Jan
Richard III.
Král Lear
Hamlet
Ma­cbe­th byl od­jak­ži­va vel­kým lá­ka­dlem pro fil­ma­ře. První zpra­co­vá­ní se da­tu­je ještě do dob němé­ho filmu. Mezi nej­slav­něj­ší patří Ma­cbe­th Or­so­na Welle­se (1948) nebo Jona Finche (1971, režie Roman Po­lan­ski). Po­sled­ní Ma­cbe­th (foto) je z roku 2015 s "X-manem" Mi­cha­el Fassben­de­rem v hlav­ní roli.
Jaká je Shake­spea­ro­va nej­krat­ší hra?
Sen noci svatojánské
Macbeth
Komedie omylů
Jindřich V.
Jaká je Shake­spea­ro­va nejdel­ší hra?
Macbeth
Richard II.
Hamlet
Zkrocení zlé ženy
Kolik řádků textu se musel na­u­čit Jan Beneš, před­sta­vi­tel mos­tec­ké­ho Ma­cbe­tha?
483
274
786
567
V Ma­cbe­tho­vi jsou skot­ští šlech­ti­ci oslo­vo­vá­ni jako thé­no­vé. O jaký se jedná vlast­ně titul?
vévoda
zeman
kníže
rytíř
Shake­spea­ro­vo slav­né ča­ro­vá­ní tří ča­ro­děj­nic z Ma­cbe­tha bylo po­u­ži­to pro kou­zel­nic­ký sbor, který zpě­vem vítal stu­den­ty ve škole čar kou­zel v Bra­da­vi­cích ve filmu Harry Po­tter a vězeň z Az­ka­ba­nu. Hudbu slo­žil John Wil­li­ams. (youtube.com)