2019 / 7

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

POZNÁMKY

ke hře a k in­sce­na­ci při­pra­vil dra­ma­turg Zdeněk Janál

 
Jörg Menke-Peitzmeyer
Dra­ma­tik, na­ro­zen 6. červ­na 1966 v Anröchte v Se­ver­ním Po­rýní-West­fál­sku.
Úspěš­ný ně­mec­ký dra­ma­tik nej­pr­ve vy­stu­do­val he­rec­tví na di­va­del­ní škole v Es­se­nu (1986-1990) a jako herec pak pro­šel ně­ko­li­ka di­va­del­ní­mi an­gaž­má (Mainz, Gießen, Sten­dal, Co­burg, Ber­lín). Uplat­nil se také jako herec v te­le­viz­ních pro­duk­cích.
Po­stup­ně se však začal více vě­no­vat psaní pro di­va­dlo. V roce 2002 ab­sol­vo­val své druhé stu­di­um, obor Psaní dra­ma­tu, na Ně­mec­kém li­te­rár­ním in­sti­tu­tu v Lip­sku. Ab­sol­vo­val mo­no­lo­gem Der Mann­dec­ker, který byl hned uve­den na pro­fe­si­o­nál­ní scéně i adap­to­ván do po­do­by fil­mo­vé­ho scé­ná­ře.
JULLER
Theater der jungen Welt, 2017, režie Jürgen Zielinski, foto: Tom Schulze
Ná­sled­ně psal pře­de­vším di­va­del­ní hry na ob­jed­náv­ku roz­ma­ni­tých ně­mec­kých di­va­del­ních scén (The­a­ter der Altmark Sten­dal, The­a­ter Fre­i­berg, Schloßthe­a­ter Moers, The­a­ter Kob­lenz, Jun­ges En­sem­ble Stutt­gart, Oper Dort­mund, Cha­wwerusch The­a­ter Her­xhe­im, Jun­ges Schauspiel Zürich a ber­lín­ské scény The­a­ter Strahl a Grips The­a­ter a další).
GETÜRKT
UA Theater BAAL Novo Offenburg, 2012
Menke-Pe­i­tzmeyer je velmi plod­ným au­to­rem, na svém kontě má ně­ko­lik de­sí­tek ti­tu­lů. Na­psal ně­ko­lik her pro ve­čer­ní pu­b­li­kum, ale hlav­ní jeho spe­ci­a­li­za­cí je dra­ma­ti­ka pro mlá­dež. Ve své tvor­bě se za­mě­řu­je pře­de­vším na zá­važ­ná ce­lo­spo­le­čen­ská té­ma­ta, která se do­tý­ka­jí jak mlá­de­že, tak je­jích ro­di­čů.
Do tě­žiš­tě jeho tvor­by pak patří také di­va­del­ní hry ze spor­tov­ní­ho pro­stře­dí, nej­ví­ce pak z pro­stře­dí fot­ba­lu - pro in­spi­ra­ci k nim zužit­ko­vá­vá i své vlast­ní zku­še­nos­ti, neboť sám byl v mládí ak­tiv­ním fot­ba­lo­vým hrá­čem. Dnes uvádí, že je váš­ni­vým fa­nouš­kem Bo­rus­sie Dort­mund.
THE WORKING DEAD
UA Theater Strahl, 2015
Během své ka­ri­é­ry ob­dr­žel ne­sčet­né množ­ství tvůr­čích sti­pen­dií. Byl no­mi­no­ván na cenu za nej­lep­ší ně­mec­kou hru pro mlá­dež, a to za hry Steht auf, wenn ihr Schal­ker seid (2006) a Getürkt (2012). Tuto cenu ale ob­dr­žel až v roce 2016 za hru The Wor­king Dead. Ein har­tes Stück Ar­be­it.
V roce 2015 na­psal fil­mo­vý scé­nář k po­hád­ce O bílém ha­do­vi. V roce 2017 vydal také svůj první román Billy the Beast, který na­psal podle své di­va­del­ní hry Der Es­so­ti­ger. Jeho hry byly pře­lo­že­ny do an­g­lič­ti­ny, čín­šti­ny, chor­vat­šti­ny, ma­ďar­šti­ny, pol­šti­ny, norš­ti­ny, ruš­ti­ny, tu­rečti­ny nebo arabšti­ny. A nyní po­pr­vé i do češ­ti­ny.
Jörg Menke-Pe­i­tzmeyer v sou­čas­nos­ti pů­so­bí tzv. na volné noze jako dra­ma­tik a herec. Žije stří­da­vě v Ber­lí­ně a v Istanbu­lu, kde pů­so­bí jako vy­so­ko­škol­ský pe­da­gog.
HEIß AUF 2. LIGA
Hamburger Kammerspiele, 2018

Julius Hirsch

zvaný Juller

Ně­mec­ký fot­ba­lo­vý útoč­ník Ju­lius Hir­sch se na­ro­dil v ži­dov­ské ro­di­ně. Prv­ním čle­nem rodu, který začal po­u­ží­vat pří­jme­ní Hir­sch byl te­pr­ve jeho dě­de­ček Ra­fa­el Hir­sch, který po­chá­zel z ra­kous­ké ob­las­ti Wein­gar­ten.
Ju­liův otec Berthold byl dru­ho­ro­ze­ným dí­tě­tem tehdy far­mář­ské­ho rodu. Berthold se vy­u­čil ob­chod­ní­kem, v le­tech 1870-1871 bo­jo­val v Ně­mec­ko-fran­couz­ské válce. Svým za­lo­že­ním byl ně­mec­kým na­ci­o­na­lis­tou a v tomto duchu vy­cho­vá­val i své čtyři syny. Ju­lius se na­ro­dil 7. dubna 1892 jako nejmlad­ší z nich (cel­ko­vě byl ze sedmi dětí) během lé­čeb­né­ho po­by­tu své matky v Ille­nau. Vy­růs­tal v Karl­sru­he, kde cho­dil i do ob­chod­ní školy a do dvou­le­té­ho ob­chod­nic­ké­ho učení u firmy s ků­že­mi Freud und Strauss. U této firmy pak byl za­měst­nán až do 22. břez­na 1912.
Svoji fot­ba­lo­vou ka­ri­é­ru Hir­sch za­po­čal v ju­ni­or­ském od­dí­lu klubu Karl­sru­her FV již v roce 1902. Tento klub tehdy pa­t­řil k těm vůbec nej­lep­ším v celém Ně­mec­ku, v le­tech 1901 až 1905 vy­hrál pět­krát za sebou mi­s­trov­ství již­ní­ho Ně­mec­ka a v roce 1905 se stal ně­mec­kým vi­ce­mis­trem.
Za do­spě­lé muž­stvo Karl­sru­her FV Hir­sch po­pr­vé hrál ve svých 17 le­tech. Svoji první šanci do­stal v lednu 1909, když an­g­lic­ké­mu tre­né­ro­vi Wil­li­am Town­ley­mu (který pře­šel do Karl­sru­he z Prahy) v ne­děl­ním zá­pa­se proti Fre­i­bur­gu chy­běl hráč na levém útoku. Hir­scho­vi se zápas velmi vy­da­řil, dal do­kon­ce gól. Town­ley ho proto hned poté za­řa­dil do prv­ní­ho muž­stva klubu na­stá­lo.
Karlsruher FV, 1910
V sezóně 1909/10 se muž­stvo v jižní lize pře­ta­ho­va­lo o pr­ven­ství s míst­ním ri­va­lem, v před­cho­zí se­zo­ně mi­s­trem Ně­mec­ka, s klu­bem FC Phönix Karl­sru­he. Karl­sru­her FV se na­ko­nec do­stal i do fi­ná­le ně­mec­ké ligy, v němž po pro­dlou­že­ní zví­tě­zil nad klu­bem Hol­stein Kiel 1:0. Hir­sch se tak po­pr­vé stal mi­s­trem Ně­mec­ka.
Hir­sch byl sice malý vzrůs­tem, ale měl velký hráč­ský en­tusi­as­mus, byl mi­mo­řád­ně rych­lý a pro­slu­lý svým na­klo­ně­ným způ­so­bem běhu a sil­ný­mi stře­la­mi levou nohou. V Karl­sru­her FV vy­tvo­řil le­gen­dár­ní útoč­nou se­sta­vu spolu s Gottf­rie­dem Fuch­sem & Fri­t­zem Förde­re­rem. V tomto slo­že­ní však hráli nejen za Karl­sru­he, ale také v ně­mec­ké re­pre­zen­ta­ci. Brzy toto cen­t­r­trio všude před­chá­ze­la skvě­lá po­věst. Je­jich kom­bi­nač­ní hra byla tehdy zcela ne­ví­da­ná.
Mezi 21. srp­nem 1910 a 21. čer­ven­cem 1913 Ju­lius Hir­sch ode­hrál 81 utká­ní za první muž­stvo klubu a jeden zápas za druhé muž­stvo, z toho cel­kem 54 utká­ní hrál v útoč­né se­sta­vě právě s Fuch­sem a Förde­re­rem. V le­tech 1910 až 1912 Hir­sch s klu­bem tři­krát za sebou vy­hrál titul mi­s­tra již­ní­ho Ně­mec­ka, ve fi­ná­le mi­s­trov­ství Ně­mec­ka v roce 1912 jeho klub pro­hrál s Kie­lem 0:1.
Hir­sche si v té době ne­mohl ne­po­všim­nout tre­nér ně­mec­ké re­pre­zen­ta­ce. Za ni Hir­sch po­pr­vé na­stou­pil 17. pro­sin­ce 1911 v Mni­cho­vě v zá­pa­se proti Ma­ďar­sku (1:4). Po­dru­hé hrál 24. břez­na 1912 ve Zwolle proti Ho­land­sku (5:5).
Jako první ně­mec­ký re­pre­zen­tant v his­to­rii dal tehdy 4 góly v jed­nom zá­pa­se. Ale tyto čtyři góly zů­sta­ly na­ko­nec také je­di­ný­mi, které v ná­rod­ním dresu dal. Tento zápas se za­řa­dil mezi ta nej­zá­sad­něj­ší fot­ba­lo­vá utká­ní ně­mec­ké re­pre­zen­ta­ce v ob­do­bí před první svě­to­vou vál­kou. Za ná­rod­ní muž­stvo tehdy hráli jen hráči z Karl­sru­her FV, do­pl­ně­ní o dva hráče z klubu FC Phönix (rov­něž z Karl­sru­he).
To­mu­to zá­pa­su Hir­sch vdě­čil také za svoji no­mi­na­ci na olym­pij­ský fot­ba­lo­vý tur­naj ve Stoc­khol­mu v roce 1912, na kte­rém pak hrál ve dvou zá­pa­sech ze tří, a to proti Ra­kous­ku (1:5) a Ma­ďar­sku (1:3). Ve tře­tím zá­pa­se proti Rusku chy­běl.
V té době ab­sol­vo­val roční vo­jen­skou služ­bu od dubna 1912 u 1. bá­den­ské­ho gre­na­dýr­ské­ho re­gi­men­tu číslo 109. Hned poté se pře­stě­ho­val do No­rim­ber­ku, kde mu bylo na­bíd­nu­to pra­cov­ní místo v to­vár­ně na vý­ro­bu hra­ček Gebrüder Bing AG.
Není zcela jasné, jest­li stě­ho­vá­ní z Karl­sru­he sou­vi­se­lo s lás­kou k jeho poz­děj­ší ženě Elle, jest­li ho lá­ka­la zmí­ně­ná pra­cov­ní na­bíd­ka nebo to, že ho ně­kdej­ší tre­nér z Karl­sru­he Wil­li­am Town­ley po­vo­lal do týmu SpVgg Fürth (ži­dov­ské před­měs­tí No­rim­ber­ka).
Julius Hirsch (první řada, druhý zprava), Gottfried Fuchs (první řada, první zleva), Fritz Förderer (druhá řada, druhý zleva)
V roce 1913 opět hrál za re­pre­zen­ta­ci proti Švý­car­sku (1:2), Dán­sku (1:4) a Bel­gii (2:6). S klu­bem SpVgg Fürth se stal v roce 1914 opět mi­s­trem Ně­mec­ka, když Fürth ve fi­ná­le po­ra­zil VfB Lip­sko v pro­dlou­že­ní 3:2.
7. srpna 1914 Hir­sch ode­šel bo­jo­vat do první svě­to­vé války, po­stup­ně na ně­ko­li­ka vá­leč­ných fron­tách pro­žil celé čtyři roky. Za své zá­slu­hy ob­dr­žel Že­lez­ný kříž 2. třídy.
1. světová válka
Po válce až do 30. břez­na 1919 byl za­měst­nán opět u firmy Bing. Poté se vrá­til zpět do Karl­sru­he, kde pra­co­val ve firmě svého otce, které během války vy­rá­bě­la vedle vla­jek také uni­for­my a ko­že­nou vý­stroj pro voj­sko, po­li­cii a poštu, poz­dě­ji se však pře­ori­en­to­va­la na spor­tov­ní zboží. Firma Hir­sch se brzy pro­sla­vi­la i díky své vý­ro­bě ko­že­ných fot­ba­lo­vých míčů.
Hir­sch opět na­stou­pil do klubu Karl­sru­her FV, ale na své před­vá­leč­né úspě­chy už ne­na­vá­zal. Hráč­skou ka­ri­é­ru ukon­čil v roce 1925.
V roce 1920 se ože­nil s Ellou, na­ro­ze­nou rov­něž v Karl­sru­he, dce­rou hos­tin­ské­ho z Hei­del­she­i­mu. Po­vo­lá­ním byla mo­dist­ka, pra­co­va­la jako šéfka ob­cho­du v tex­til­ní to­vár­ně. Man­že­lům Hir­scho­vým se na­ro­di­li syn He­i­nold Le­o­pold (1922) a dcera Es­ther Car­men (1928). Ella Hause­ro­vá byla evan­ge­lič­ka, ale děti měly ži­dov­skou vý­cho­vu.
V roce 1926 při­psal Berthold Hir­sch po­dí­ly ve firmě svým synům Ju­li­o­vi a Ma­xo­vi, po ot­co­vě smrti v roce 1931 byli právě oni dva je­di­ný­mi vlast­ní­ky. Pod­nik byl ovšem zlik­vi­do­ván, 10. břez­na 1933 byl na něj vy­hlá­šen kon­kurz. Tím Hir­sch při­šel i o své za­měst­ná­ní jako ob­chod­ní ře­di­tel. Po ná­stu­pu ná­rod­ních so­ci­a­lis­tů k moci byl per­ze­ku­o­ván, ač­ko­li pa­ra­dox­ně sám do té doby na­ci­o­nál­ně smýš­lel.
Pra­co­val pak krát­ce jako fot­ba­lo­vý tre­nér F.A. lll­ki­rch-Gra­fen­sta­den v Al­sas­ku. V břez­nu 1934 se však vrá­til zpět. Po­kou­šel se pak opět zís­kat práci tre­né­ra ale vzhle­dem ke svému ži­dov­ské­mu pů­vo­du ani přes do­po­ru­če­ní Ivo Schric­ke­ra, ně­kdej­ší­ho hráče a spo­luza­kla­da­te­le Karl­sru­her FV, v té době ge­ne­rál­ní­ho se­kre­tá­ře FIFA, neměl žád­nou šanci. Mohl se vě­no­vat jen práci v ži­dov­ské­mu fot­ba­lo­vé­mu klubu Turnclub 03 Karl­sru­he, kde pů­so­bil jako hráč a tre­nér.

Paul Celan

Fuga smrti

Černé mléko jitra pijem je navečer
pijem je v poledne zrána a pijem je v noci
pijem a pijem
v oblacích kopeme hrob tam člověk má místa dost
Muž bydlí v domě hraje si s hady a píše
když stmívá se do Němec píše tvé zlaté vlasy Markétko
dopíše vyjde před dům a zablýsknou hvězdy muž zahvízdne na svoje vlčáky
zahvízdne na svoje židy ať vykopou v zemi hrob
velí nám k tanci teď hrajte

Černé mléko jitra pijem tě v noci
pijem tě zrána a v poledne pijem tě navečer
pijem a pijem
Muž bydlí v domě a hraje si s hady a píše
když stmívá se do Němec píše tvé zlaté vlasy Markétko
tvé popelavé vlasy Sulamit v oblacích kopeme hrob tam člověk má místa dost

Volá hlouběji ryjte a vy tam zpívejte hrajte
dotkne se za pasem železa švihne jím oči má modravé
hlouběji zabořte rýče a vy tam dál hrajte k tanci

Černé mléko jitra pijem tě v noci
pijem tě v poledne zrána a pijem tě navečer
pijem a pijem
muž bydlí v domě tvé zlaté vlasy Markétko
tvé popelavé vlasy Sulamit hraje si s hady
Volá sladčeji hrajte tu smrt smrt je maestro z Němec
volá hlouběji nalaďte housle potom jak dým se vznesete vzhůru
v oblacích je váš hrob tam člověk má místa dost

Černé mléko jitra pijem tě v noci
pijem tě v poledne smrt je maestro z Němec
pijem tě navečer zrána a pijem a pijem
smrt je maestro z Němec oči má modravé
kulkou z olova přesně tě zasáhne
muž bydlí v domě tvé zlaté vlasy Markétko
vlčáky na nás štve a rozdává oblačné hroby
hraje si s hady a sní že smrt je maestro z Němec

tvé zlaté vlasy Markétko
tvé popelavé vlasy Sulamit

(přeložil Ludvík Kundera, 1986)
Julius Hirsch, 1938
Od dubna 1934 pra­co­val jako ob­chod­ní zá­stup­ce Ma­nu­fak­tu­ren und Wásche, poz­dě­ji jako po­moc­ný účet­ní to­vár­ny na celulózu a papír Vogel und Schnur­mann. Po ari­za­ci pod­ni­ku 1. dubna 1938 v něm pra­co­val jako lou­pač kůry, než 30. červ­na 1938 o práci při­šel de­fi­ni­tiv­ně. Po­ku­sil se ještě znovu zís­kat místo tre­né­ra v za­hra­ni­čí, ale marně. Po cestě zpět z ná­vštěvy Fran­cie spáchal v lis­to­pa­du 1938 pokus o se­be­vraž­du. Pře­žil. Kvůli de­pre­sím byl pak hospi­ta­li­zo­ván na psy­chi­t­ric­ké kli­ni­ce Bar-le-Duc.
1939, s manželkou a dcerou Esther (vlevo)
© Andreas Hirsch
He­i­nold & Es­ther mu­se­li ja­kož­to děti ži­dov­ské­ho otce v roce 1938 opus­tit školu a od roku 1941 stej­ně jako otec no­si­li ži­dov­skou hvězdu. V roce 1942 se s Ju­li­em jeho žena Ella roz­ved­la, čímž se po­ku­si­la za­chrá­nit sebe a děti před na­cis­ty. Hir­sch pak byl na­sa­zen na nu­ce­né práce, od­klí­zel suť.
V únoru 1943 Hir­scho­vi gesta­po sdě­li­lo, že bude po­slán do pra­cov­ní­ho tá­bo­ra. Spolu s je­de­nác­ti dal­ší­mi bá­den­ský­mi Židy byl 1. břez­na 1943 de­por­to­ván do Osvě­ti­mi. Do­ra­zil tam v trans­por­tu s dal­ší­mi 1500 oso­ba­mi. Ve vstup­ní knize do tá­bo­ra je po­jme­no­vá­no jen 150 lidí z oněch 1500, Hir­scho­vo jméno v knize chybí, jeho stopa se tak ztrá­cí.
Po­sled­ní do­cho­va­nou pí­sem­nou zmín­kou z Hir­scho­va ži­vo­ta je jeho po­hled­ni­ce, kte­rou ode­slal 3. břez­na 1943 z Dort­mun­du domů. O úmrtí Julia Hir­sche nikdy ne­by­ly zjiš­tě­ny žádné údaje. Za mrt­vé­ho byl úřed­ně pro­hlá­šen až v roce 1950. Přes­né datum jeho úmrtí ne­by­lo nikdy zjiš­tě­no, ofi­ci­ál­ně tak bývá uvá­dě­no datum 8. květ­na 1945.
He­i­nold a Es­ther byli 14. února 1945 de­por­to­vá­ni do Te­re­zí­na. He­i­nol­do­vi bylo 22 let, Es­ther 17. Oba však byli na­štěs­tí 7. květ­na 1945 při osvo­bo­ze­ní Čes­ko­slo­ven­ska za­chrá­ně­ni. 16. květ­na se na­vrá­ti­li do Ka­rI­sru­he. He­i­nold po­stup­ně vy­bu­do­val jednu z nej­vět­ších ces­tov­ních kan­ce­lá­ří v Ně­mec­ku, v čemž mu pra­cov­ně po­má­ha­la i jeho matka Ella.
Od roku 2005 Ně­mec­ký fot­ba­lo­vý svaz udě­lu­je Cenu Julia Hir­sche za ak­ti­vi­ty ve­dou­cí k po­sí­le­ní me­zi­lid­ské to­le­ran­ce a k boji proti ex­tre­mis­mu a an­ti­se­mi­tis­mu. V Ber­lí­ně bylo po Hir­scho­vi po­jme­no­vá­no spor­to­viš­tě Ei­ch­kamp, v jehož mís­tech dříve tré­no­val ber­lín­ský ži­dov­ský fot­ba­lo­vý klub. Karl­sru­he v roce 2006 zří­di­lo na domě, kde Hir­scho­vi byd­le­li, pa­mět­ní desku, poz­dě­ji po Hir­scho­vi po­jme­no­va­lo ulici i spor­tov­ní školu. Město Fürth pak po Hir­scho­vi po­jme­no­va­lo novou spor­tov­ní halu, a to sym­bo­lic­ky 17. února 1914, kdy uply­nu­lo přes­ně sto let od doby, co Hir­sch do­ve­dl v po­zi­ci ka­pi­tá­na fot­ba­lo­vý klub Sp Vgg Fürth k ti­tu­lu mistr Ně­mec­ka.

Fritz Förderer

zvaný Frieder

(1888 - 1952)

Fot­ba­lo­vý útoč­ník Fritz Förde­rer za­po­čal svoji fot­ba­lo­vou ka­ri­é­ru v roce 1905. Nej­pr­ve hrál v Karl­sru­he za klub ASV Dur­lach, záhy však přestou­pil do klubu Karl­sru­her FV, za který hrál od roku 1905 až do roku 1917. Do­po­mohl mu osm­krát zví­tě­zit v mi­s­trov­ství již­ní­ho Ně­mec­ka, jed­nou se pak spolu se svým týmem stal i mi­s­trem Ně­mec­ka (1910). Mezi svými spo­lu­hrá­či vy­ční­val ra­zan­cí svých střel.
Ve dva­ce­ti le­tech byl čle­nem fot­ba­lo­vé je­de­náct­ky, která vůbec his­to­ric­ky po­pr­vé hrála me­zi­ná­rod­ní zápas ja­kož­to ně­mec­ké ná­rod­ní muž­stvo. V tomto vý­ji­meč­ném zá­pa­se proti Švý­car­sku, který se usku­teč­nil 5. dubna 1908 v Basi­le­ji, do­kon­ce stře­lil první gól. Druhé utká­ní za Ně­mec­ko pak ode­hrál hned 20. dubna téhož roku v Ber­lí­ně. Na Olym­pi­á­dě ve Stoc­khol­mu v roce 1912 se zú­čast­nil zá­pa­sů proti Rusku a Ma­ďar­sku. S ná­rod­ním týmem se roz­lou­čil po je­de­nác­ti utká­ních, ve kte­rých stře­lil cel­kem 10 bra­nek, 16. října 1913 při utká­ní s Dán­skem.
Po první svě­to­vé válce při­jal místo uči­te­le tě­lo­cvi­ku v Halle, kde také až do roku 1925 po­kra­čo­val ve své fot­ba­lo­vé ka­ri­é­ře. V té době vy­hrál na­pří­klad titul mi­s­tra střed­ní­ho Ně­mec­ka. Poz­dě­ji mnoho let pů­so­bil jako fot­ba­lo­vý tre­nér.
Förderer (vpravo) s fotbalovým týmem 3. SS Totenkopfstandarte - strážci koncentračního tábora Buchenwald.

Gottfried Fuchs

později jako Godfrey Fochs

(1889 - 1972)

Fot­ba­lo­vý střed­ní útoč­ník Gottf­ried Fuchs, bratr hu­deb­ní­ho skla­da­te­le a ar­chi­tek­ta Ri­char­da Fuch­se, hrál fot­bal nej­pr­ve za klub Düssel­dor­fer SC 99 (1904-1907), ale hráč­sky do­zrál te­pr­ve ve fot­ba­lo­vém týmu Karl­sru­her FV po boku Julia Hir­sche a Fri­t­ze Förde­re­ra. Zde zdo­ko­na­lil svoji hráč­skou tech­ni­ku a proměňoval pod­stat­ně více gólo­vých pří­le­ži­tos­tí než dřlve. Za Karl­sru­he dal ve své době do­kon­ce nej­ví­ce gólů ze všech.
První svě­to­vou válku pro­žil jako dů­stoj­ník dě­lo­stře­lec­tva (ob­dr­žel celou řadu vo­jen­ských vy­zna­me­ná­ní), ale hrál také fot­bal ve městě Halle. Poz­dě­ji se vrá­til zpět do Düssel­dor­fu.
Za ně­mec­kou re­pre­zen­ta­ci na­stou­pil cel­kem šest­krát, a to v le­tech 1911 až 1913. V pou­hých šesti zá­pa­sech se ovšem tre­fil do sou­pe­řo­vy brány cel­kem tři­náct­krát. Jeho re­kord­ní úspěš­nost 2,17 gólů na jeden zápas v ně­mec­ké re­pre­zen­ta­ci dosud nikdo ne­pře­ko­nal.
Nej­ví­ce se Fuchs pro­sla­vil svým vý­ko­nem v utká­ní, které ně­mec­ká re­pre­zen­ta­ce ode­hrá­la v roce 1912 na olym­pi­á­dě ve Stoc­khol­mu proti Rusku. V zá­pa­se, ve kte­rém Ně­mec­ko zví­tě­zi­lo 16:0, se tre­fil cel­kem de­setkrát. Ce­lo­svě­to­vý re­kord v počtu stře­le­ných bra­nek v jed­nom me­zi­ná­rod­ním zá­pa­se pak držel až do roku 2001, kdy ho pře­ko­nal Aus­tra­lan Ar­chie Thomp­son, když re­kord na­vý­šil o tři bran­ky na cel­ko­vých tři­náct, když tehdy Aus­trá­lie po­ra­zi­la Ame­ric­kou Samou 31:0.
Bayern München – KFV 0:5 (1911), Fuchs vpravo
Po skon­če­ní své fot­ba­lo­vé ka­ri­é­ry Fuchs nej­pr­ve pra­co­val v ro­din­ném dře­vař­ském pod­ni­ku. V roce 1928 se pře­stě­ho­val do Ber­lí­na, kde ka­ri­é­ru fot­ba­lis­ty vy­mě­nil za ka­ri­é­ru te­nis­ty, dokud nebyl v roce 1935 kvůli svému ži­dov­ské­mu pů­vo­du do­nu­cen klub opus­tit. V roce 1937 se Fuch­so­vi po­da­ři­lo z Ně­mec­ka emi­gro­vat nej­pr­ve do Švý­car­ska a Fran­cie, v roce 1940 pak do Ka­na­dy.
Te­ni­su mi­mo­cho­dem zů­stal v Ka­na­dě věrný až do svého vy­so­ké­ho věku. Emi­gra­ce mu prav­dě­po­dob­ně za­chrá­ni­la život, ale také se kvůli ní na Fuch­se v Ně­mec­ku téměř za­po­mně­lo. Poz­dě­ji ho ve svých vzpo­mín­kách při­po­mněl fot­ba­lis­ta Sepp Her­ber­ger, který ho ja­kož­to svůj idol z po­čát­ku své ka­ri­é­ry na­zval Fran­zem Bec­kenbaue­rem svého mládí.
Když na olym­pi­á­dě v Mni­cho­vě měla ně­mec­ká re­pre­zen­ta­ce hrát 14. květ­na 1972 proti So­vět­ské­mu svazu, Her­ber­ger ve znač­ném před­sti­hu na­vrh­nul vi­ce­pre­zi­den­to­vi Ně­mec­ké­ho fot­ba­lo­vé­ho svazu Her­man­nu Ne­u­ber­ge­ro­vi, aby na zápas po­zva­li právě Fuch­se jako čest­né­ho hosta. Před­po­klá­dal, že by jeho ná­vště­va vzbu­di­la velký zájem v celém Ně­mec­ku a fot­ba­lo­vý svaz by tak od­či­nil křiv­du Fuch­so­va za­po­mně­ní. Při­po­mí­nal při­tom také Fuch­sův ži­dov­ský původ. Pre­zi­di­um svazu však tento návrh od­mít­lo, vy­mlu­vi­lo se na fi­nanč­ní dů­vo­dy a ar­gu­men­to­va­lo i tím, že by to byl pre­ce­dens pro po­zvá­ní dal­ších ži­dov­ských fot­ba­lis­tů, kteří před vál­kou hráli za ně­mec­kou re­pre­zen­ta­ci.
Fuchs a Pelé, 1971 Montreal
© Privatarchiv Familie Fochs
Fuchs byl ale ve sku­teč­nos­ti v té době už po­sled­ním, kdo z nich zů­stal na­ži­vu. Nutno po­dotknout, že v před­sed­nic­tvu svazu tehdy za­se­da­li mimo jiné dva dří­věj­ší čle­no­vé NSDAP Hans Dec­kert & De­ge­nhard Wolf, stej­ně jako Ru­dolf Gramlich, dr­ži­tel spol­ko­vé­ho vy­zna­me­ná­ní za zá­slu­hy, jenž byl na po­čát­ku druhé svě­to­vé války čle­nem SS-To­ten­ko­p­f­ver­band.
Her­ber­ger toto za­mí­ta­vé sta­no­vis­ko tlu­mo­čil svému pří­te­li Fuch­so­vi do­pi­sem z 22. břez­na 1972. Fuchs si ho už ale ne­pře­če­tl, neboť ne­ce­lý měsíc před­tím v Ka­na­dě ze­mřel na in­farkt.
V roce 2013 bylo po Fuch­so­vi v Karl­sru­he po­jme­no­vá­no ná­měs­tí. Od roku 2016 je pak udě­lo­vá­na Cena Gottf­rie­da Fuch­se, a to za ak­tiv­ní po­sto­je v boji za me­zi­lid­skou to­le­ran­ci, proti ra­sis­mu a an­ti­se­mi­tis­mu.