2019 / 6

DIVADELNÍ MOSTY

internetový mAHazín Městského divadla v Mostě

POZNÁMKY

ke hře a k in­sce­na­ci při­pra­vil dra­ma­turg Michal Pětík

 
Rudyard Kipling
(1865–1936)
An­g­lic­ký bás­ník, pro­za­ik a no­vi­nář se na­ro­dil v in­dic­ké Bom­ba­ji a jeho ne­ob­vyk­lé křest­ní jméno, jak by se mohlo zdát, ne­sou­vi­sí s Indií, ale s An­g­lií. Ro­di­če ho totiž po­jme­no­va­li podle obce a je­ze­ra (ná­dr­ži) ve Sta­f­ford­shire v An­g­lii, kde se v roce 1863 po­zna­li.
Kipling s otcem
Ki­plin­gův otec John Loc­kwo­od Ki­pling byl vý­tvar­ník a pra­co­val v Indii jako správ­ce umě­lec­ké­ho muzea. Jeho matka Alice (roz. Ma­c­Do­nal­do­vá) byla jed­nou ze čtyř sester Ma­c­Do­nal­do­vých, které byly v Bri­tá­nii 19. sto­le­tí známé pro to, že se všech­ny čtyři pro­vda­ly za slav­né muže (tři si vzaly vý­tvar­ní­ky, jedna prů­my­sl­ní­ka Stan­ley­ho Bal­dwi­na, který byl poz­dě­ji ve dva­cá­tých le­tech 20. sto­le­tí tři­krát brit­ským mi­nis­ter­ským před­se­dou).
Po stu­di­ích v An­g­lii se Ki­pling vrá­til do Indie a v 80. le­tech 19. sto­le­tí (1882–1889) zde pů­so­bil jako no­vi­nář. Hodně ces­to­val, psal na­pří­klad o ji­ho­af­ric­kých Búr­ských vál­kách, ces­to­val po Ja­pon­sku či Aus­trá­lii. Dodnes jsou po­zo­ru­hod­né jeho črty From Sea (1899; česky Od moře k moři), Let­ters of Tra­vel (1920; česky Do­pi­sy z cest), sou­bo­ry Ob­ráz­ky z Indie aj.
dětství
Jako první An­g­li­čan a nejmlad­ší no­si­tel ob­dr­žel v roce 1907 No­be­lo­vu cenu za li­te­ra­tu­ru. Švéd­ská aka­de­mie vy­zdvih­la jeho ori­gi­na­li­tu a všimla si vzorů, u nichž se Ki­pling "při­u­čil". Z Da­nie­la De­fo­ea si prý od­ne­sl přes­nost kres­by kaž­dé­ho de­tai­lu a smysl pro od­stí­ny. Po­dob­ně jako Char­les Dic­kens prý chová upřím­nou sym­pa­tii k lidem na níz­kém spo­le­čen­ském stup­ni a stej­ně jako on do­ká­že pod­chy­tit humor ne­ná­pad­ných udá­los­tí. Cílů do­sa­hu­je spíš ná­zna­kem než po­pi­sem. Jeho styl měla za ne zcela uni­form­ně bri­lant­ní, ale vždy vý­raz­ným způ­so­bem ex­pre­siv­ní a bar­vi­tý; oce­ni­li muž­nost jeho stylu.
New York Times 1907
Ta se ozývá i v Ki­plin­go­vě ba­la­dic­ké a hym­nic­ké po­ezii, v níž osla­vo­val brit­skou ko­lo­ni­ál­ní po­li­ti­ku, brit­skou ar­má­du a těž­kou "úlohu" muže ve světě. Ki­pling osla­vo­val či­no­ro­dost, zod­po­věd­nost, muž­nou ne­ú­stup­nost, čest­né pl­ně­ní zá­vaz­ků, zkrát­ka cha­rak­ter po­si­lo­va­ný pře­ko­ná­vá­ním pře­ká­žek. Štěs­tí podle něho spo­čí­vá v těžké práci pro sebe i druhé, ve svě­do­mi­tém pl­ně­ní po­vin­nos­tí, ve služ­bě ci­vi­li­za­ci a brit­ské­mu im­pé­riu. Byl to pa­tri­ot.
Pa­tr­né je to v jeho slav­né básni If (Když), která je vy­já­d­ře­ním muž­né­ho vzta­hu k ži­vo­tu a jeho pro­ti­ven­stvím. If dodnes zů­stá­vá v An­g­lii i ve světě jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších a nej­ci­to­va­něj­ších Ki­plin­go­vých básní. Na­psal ji někdy v roce 1909 a vě­no­val ji svému synu Johno­vi, do něhož vklá­dal velké na­dě­je; hlav­ně do jeho vo­jen­ské ka­ri­é­ry. Ki­pling totiž chtěl, aby John na­stou­pil k ná­moř­nic­tvu. Na­neštěs­tí John zdě­dil po otci slabý zrak a o ně­ja­ké zvlášt­ní vo­jen­ské ka­ri­é­ře ne­moh­la být řeč. Přes­to však ve čtr­nác­ti le­tech začal na­vště­vo­vat in­ter­nát­ní školu, kde se mu do­sta­lo vo­jen­ské­ho vý­cvi­ku, a otec, který se v něm do­slo­va viděl, ho tu kaž­dou chví­li na­vště­vo­val.
s manželkou Caroline Starr Balestier Kipling
Když v srpnu 1914 Bri­tá­nie vy­hlá­si­la válku Ně­mec­ku, se­dm­nác­ti­le­tý John si ne­přál nic ji­né­ho, než aby mohl na­ru­ko­vat. Slav­ný otec po­žá­dal o las­ka­vost pří­te­le a John byl v po­lo­vi­ně září při­dě­len k tzv. Irské gardě. O rok poz­dě­ji pro­ká­zal v bitvě u Loosu ve Fran­cii ne­u­vě­ři­tel­nou od­va­hu, když vedl svůj pluk přes ne­bez­peč­né území, z boje se však ne­vrá­til.
syn John
Kipling a kolonialismus
Dnes je Ki­plin­go­vo upřím­né pře­svěd­če­ní o správ­nos­ti pevné hi­e­rar­chie brit­ské spo­leč­nos­ti a o nad­řa­ze­nos­ti ev­rop­ské ci­vi­li­za­ce po­ně­kud pro­ble­ma­tic­ké. V tomto kon­tex­tu je dobré si uvě­do­mit, že ko­lo­ni­ál­ní po­li­ti­ka ně­kte­rých ev­rop­ských zemí osu­do­vě ko­lo­ni­zo­va­né země po­zna­me­na­la, ať už kul­tur­ně či eko­no­mic­ky, a ne­vra­ži­vost im­pe­ri­ál­ních moc­nos­tí vedla v dů­sled­ku k první svě­to­vé válce. S ná­sled­ky ko­lo­ni­za­ce, zvláš­tě té ex­plo­a­tač­ní, jež ko­lo­ni­zá­to­ro­vi za­jiš­ťo­va­la na­pros­tou kon­t­ro­lu nad hos­po­dář­stvím dané země, hlav­ně nad jeho pří­rod­ní­mi zdro­ji, se v růz­ných po­do­bách po­tý­ká­me dodnes.
britské impérium 1890
Na za­čát­ku Velké války pa­t­ři­la po­lo­vi­na světa re­la­tiv­ně malým ev­rop­ským stá­tům. Bri­tá­nie měla do­mi­nia a ko­lo­nie v Ka­na­dě, Aus­trá­lii, pod její sprá­vu pa­t­ři­la Indie (která tehdy za­hr­no­va­la dneš­ní Barmu, Ban­gla­déš a Pá­kistán) a velká část vý­chod­ní a ji­ho­vý­chod­ní Af­ri­ky. Fran­cou­zi měli zá­pad­ní a se­ve­ro­zá­pad­ní Af­ri­ku, Ma­da­gaskar, In­do­čí­nu. Ko­lo­nie měli Němci, Por­tu­gal­ci, Bel­gi­ča­né (Kongo) nebo Ni­zo­zem­ci (In­donésie). Vel­kou ko­lo­ni­ál­ní říší bylo Rusko.
Sym­bo­lic­kým za­čát­kem de­ko­lo­ni­za­ce byl rok 1947, kdy se Indii po­da­ři­lo zís­kat sa­mo­stat­nost. De­ko­lo­ni­za­ce pak po­kra­čo­va­la v 50. a 60. le­tech.
V Indii vznik­la vět­ši­na Ki­plin­go­vy po­ezie, po­ví­dek a ro­má­nů o ži­vo­tě An­g­li­ča­nů v ko­lo­ni­ích, ale také o bar­vi­tém pro­stře­dí do­mo­ro­dé­ho oby­va­tel­stva. Možná i z toho pra­me­nil jeho úspěch. Do­ká­zal uspo­ko­jit zájmy, tužby, před­sta­vy a vkus svých čte­ná­řů, kteří byli z velké části pyšní na "své" im­pé­ri­um. Pře­destřel a ozřej­mil jim hod­no­ty, které měly vy­zná­vat.
Nová koruna za starou.
Sa­ti­ris­tic­ký ob­rá­zek brit­ské­ho pre­mi­é­ra Be­n­ja­mi­na Di­sra­e­li jak pro­hla­šu­je krá­lov­nu Vik­to­rii In­dic­kou cí­sa­řov­nou a na­bí­zí vý­mě­nu krá­lov­ské ko­ru­ny za ko­ru­nu im­pe­ri­ál­ní.
Mezi jeho ob­di­vo­va­te­le pa­t­řil i kla­sik Henry James. Po­stu­pem času, jak se mě­ni­lo po­li­tic­ké a spo­le­čen­ské "klima", proměňoval se také po­hled na Ki­plin­ga a jeho dílo. Na­pří­klad Ge­or­ge Orwell jej na­zval "mo­rál­ně ne­cit­li­vým a es­te­tic­ky ne­chut­ným". Ki­plin­go­vo místo v li­te­rár­ní a kul­tur­ní his­to­rii bylo pro­ble­ma­ti­zo­vá­no, a za­tím­co u jed­něch vy­vo­lá­val váš­ni­vý odpor, jiní jej vní­ma­jí jako svěd­ka, ba tlu­moč­ní­ka brit­ské­ho ko­lo­ni­ál­ní­ho světa.
S roz­pa­ky je v An­g­lii při­jí­mán dodnes. Bývá vzpo­mí­nán jako bás­ník za­tra­co­va­né ko­lo­ni­ál­ní epo­chy i jako autor opět ne­chtě­ně ak­tu­ál­ní­ho vý­ro­ku, že: "Vý­chod je Vý­chod a Západ je Západ, a nikdy se ne­se­t­ka­jí". Mlad­ší his­to­ri­ko­vé jej na­o­pak ci­tu­jí jako prv­ní­ho z těch, kdo va­ro­va­li před sa­mo­li­bým po­vý­še­ným cho­vá­ním před­sta­vi­te­lů vik­to­ri­án­ské éry.
Kipling a prózy (nejen) pro děti
Jako autor byl Ki­pling nej­pře­svěd­či­věj­ší v krat­ších prózách. Na malém pro­sto­ru a s mi­ni­mem pro­střed­ků do­ve­dl na­črt­nout ("oži­vit") po­sta­vu a měl smysl pro zkrat­ku a ja­kousi ta­ju­pl­nou ne­do­slo­ve­nost. Do­ve­dl psát str­hu­jí­cím sty­lem – na­pí­na­vě i do­jem­ně, v krat­ších prózách na­pl­no roz­ví­jí svůj po­zo­ro­va­cí ta­lent. Ro­má­ny, zvláš­tě ty psy­cho­lo­gi­zu­jí­cí ("měš­ťan­ské"), se mu da­ři­ly o něco méně.
Od po­lo­vi­ny 80. let 19. sto­le­tí do za­čát­ku 20. sto­le­tí vy­tvo­řil svá nej­pů­so­bi­věj­ší díla. Velké množ­ství po­ví­dek, na­pří­klad Muž, který chtěl být krá­lem. Ta byla zfil­mo­vá­na v roce 1975, v hlav­ních ro­lích s Se­a­nem Con­ne­rym a Mi­cha­e­lem Ca­i­nem. Česky vyšly jeho po­víd­ky v mnoha vy­dá­ních a pod růz­ný­mi názvy.
The Man Who Would Be King, Sean Connery, Michael Caine, Photo © Allied Artists Pictures
Nej­ú­spěš­něj­ší jsou pře­de­vším Ki­plin­go­vy ale­go­ric­ké prózy pro děti, které díky své fi­lo­so­fic­ké re­fle­xi oslo­vu­jí i do­spě­lé čte­ná­ře. Na­pří­klad hravé bajky o tom, jak le­o­pard při­šel ke svým skvr­nám, vel­bloud k hrbu, po­víd­ky o klo­ka­nech atp.
Re­a­lis­tic­ký obraz do­spí­vá­ní a včleňování se do spo­leč­nos­ti zob­ra­zu­je Ki­plin­gův nej­zda­ři­lej­ší román Kim (1901). Po­dá­vá v něm plas­tic­ký obraz Indie i špi­o­náž­ní zá­plet­ku.
Knihy džunglí (1894 a 1895)
Ki­pling na­psal Knihy džun­glí ve Spo­je­ných stá­tech, při­bliž­ně v době, když se svou man­žel­kou – Ame­ri­čan­kou Ca­ro­li­ne Ba­les­tie­ro­vou – če­ka­li prv­ní­ho po­tom­ka. Do prv­ní­ho vy­dá­ní ostat­ně pro svoji dceru Jo­se­phi­ne na­psal spe­ci­ál­ní vě­no­vá­ní.
Josphine Kipling (1892 - 1899)
Během ná­vštěvy New Yorku v roce 1899 Ki­pling a jeho dcery Jo­se­phi­na a mlad­ší Elsie one­moc­ně­li zá­pa­lem plic. Jo­se­phi­na byla pře­stě­ho­vá­na z ho­te­lu, kde byli uby­to­va­ní, do domu ro­din­né pří­tel­ky­ně Julie de Fo­rest, kde se její stav vý­raz­ně zhor­šil. Z Ver­mon­tu byl při­vo­lán ro­din­ný lékař, aby se o Jo­se­phi­nu po­sta­ral. Pe­čo­val o ni téměř dva týdny, po kte­rých Jo­se­phi­ne ne­mo­ci pod­leh­la. Ki­plin­go­vi její smrt ozná­mi­li až po delší době z obavy, že by zprá­va o ztrá­tě mi­lo­va­né­ho dí­tě­te způ­so­bi­la re­laps právě pro­dě­la­né ne­mo­ci. Elsie poz­dě­ji vzpo­mí­na­la: "Není po­chyb, že malá Jse­phi­ne byla jeho nej­vět­ší ra­dos­tí. Jeho život nebyl po její smrti už nikdy stej­ný. Svět­lo zhas­lo a ne­da­lo se znovu za­žeh­nout."
Po­zo­ru­hod­né je, že Ki­pling prý nikdy ne­na­vští­vil džun­g­li, o níž v obou kni­hách píše. Něco jako Karel May, který nikdy nebyl na Di­vo­kém zá­pa­dě. In­spi­ro­val se fo­to­gra­fie­mi a vy­prá­vě­ním svých přá­tel, in­spi­ra­ci našel v díle Ro­ber­ta Stern­da­lea Ma­m­ma­lia of India a v knize téhož au­to­ra o Séónij­ské pa­hor­ka­ti­ně. Ná­mě­ty čer­pal také z ústní slo­ves­nos­ti in­dic­kých ves­ni­ča­nů.
Pod­stat­ným zdro­jem in­spi­ra­ce při psaní Knih džun­glí mu byl také vlast­ní otec. Ten ilu­stro­val knihu Beast and Man in India (1891). Ilu­stra­ce Ki­plin­go­va otce ostat­ně do­pro­vá­ze­ly vy­dá­ní Knih džun­glí i román Kim.
ilustrace J. L. Kiplinga
Sou­bo­ry po­ví­dek The Jun­gle Book (1894; česky po­pr­vé 1899) a The Se­cond Jun­gle Book (1895; česky po­pr­vé 1901; dneš­ní ter­mi­no­lo­gií se jedná o tzv. sequel) zr­ca­dlí svět zví­řat a lidí jaksi z opač­né per­spek­ti­vy, než bylo zvy­kem.
Knihy džun­glí tvoří dvě zá­klad­ní te­ma­tic­ké vrst­vy – zví­ře­cí a lid­ská. V po­za­dí je­jich slo­ži­tých vzta­hů, po­hy­bu­jí­cích se od ale­go­rie až k mýtu, stojí ně­ko­lik zá­klad­ních vý­zna­mo­vých pro­ti­kla­dů – po­měr­né bez­pe­čí "zví­ře­cí ro­di­ny" proti ohro­že­ní ro­di­ny lid­ské, účel­nost pří­ro­dy proti cha­o­su lid­ské­ho spo­le­čen­ství, ob­no­va pří­ro­dy v cyk­lic­kém čase proti po­mí­ji­vos­ti ci­vi­li­zač­ních forem v čase li­ne­ár­ním. Kdy­bychom si udě­la­li malé li­te­rár­něhis­to­ric­ké okén­ko a za­řa­di­li Knihy džun­glí do kon­tex­tu doby, ve které vznik­ly, pak si mu­sí­me hned na za­čát­ku uvě­do­mit, že Ki­pling bývá řazen k pozd­ně vik­to­ri­án­ským re­a­lis­tic­kým au­to­rům a jeho psaní o zví­řa­tech, o tom, co "cítí", přes­ně za­pa­dá do druhé po­lo­vi­ny 19. sto­le­tí. Zá­ro­veň je však v lec­čems ne­o­by­čej­ně ori­gi­nál­ní.
Kipling a antropocentrismus
Fi­lo­so­fo­vé, vědci i spi­so­va­te­lé před Darwi­nem ne­zříd­ka lpěli na kre­a­ci­o­nis­tic­kých dogma­tech. Vě­ři­li, že pří­ro­da byla stvo­ře­na, tře­ba­že se vy­ví­jí.
Pojem pří­ro­dy, který byl v an­tic­kém i stře­do­vě­kém fi­lo­so­fic­kém uva­žo­vá­ní častý a dů­le­ži­tý, se v no­vo­vě­kém sub­jekt-ob­jek­to­vém myš­le­ní ja­ko­by vy­trá­cí. Ví­tě­zí pře­svěd­če­ní, že člo­věk již k pří­ro­dě ne­ná­le­ží, že je jí nad­řa­zen a po­va­hu pří­rod­ních dějů po­sti­hu­jí dílčí pří­rod­ní vědy – hlav­ně fy­zi­ka.
Když

Když bez­hla­vost svým okem klid­ně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bez­hla­vý,
když, po­de­zří­ván, pevně v sebe věříš,
však ne­vi­níš svých soků z bez­prá­ví,

když čekat znáš, ba čekat beze mdlo­by,
jsa obelhá­ván, ne­u­pa­dat v lež,
když, ne­ná­vi­děn, sám jsi beze zloby,
slov ctnos­ti na­dar­mo ne­be­reš,

když umíš ne­pod­leh­nout snění,
když hlou­bat znáš a do­ve­deš přec žít,
když proti tri­um­fu i po­ní­že­ní
jak proti svůd­cům spo­leč­ným jsi kryt,

když ne­zou­fáš, nechť prav­di­vá tvá slova
lstí bí­dá­ků jsou po­šla­pá­na v kal,
když hrou­tí se tvé po­sta­ve­ní znova
jak děl­ník v potu lo­po­tíš se dál,

když spo­čí­tat znáš hro­ma­du svých zisků
a na je­di­ný hod vše ris­ko­vat,
zas po pro­hře se vra­cet k vý­cho­dis­ku
a ne­za­vzdych­nout nad hořem svých ztrát,

když při­nu­tit znáš srdce své a čivy,
by s tebou vy­tr­va­ly nej­věr­něj,
ač tep a pohyb uniká ti živý
a jen tvá vůle káže "Vy­tr­vej!"

Když něhu sne­seš pří­liš­nou i tvr­dost,
když svůj jsi, všem nechť dru­hem jsi se stal,
když, sbrat­řen s davem, ucho­váš si hr­dost
a ne­zpyš­níš, byť mlu­vil s tebou král,

když řek­neš: "Svými vte­ři­na­mi všemi
mně, čase, jak bych zá­vod­ník byl, služ!",
pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi –
a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!

(pře­klad Oto­kar Fischer)
Po­je­tí pří­ro­dy, které zcela pře­chá­zí fakt, že člo­věk je funkč­ní a evo­luč­ní sou­čás­tí po­zem­ské­ho ži­vo­ta, se stalo tak sa­mo­zřej­mým a vše­o­bec­ně při­jí­ma­ným, že je na­chá­zí­me v učeb­ni­cích i fi­lo­so­fic­kých kni­hách.
An­tro­po­cen­t­ris­mus, tedy soběstřed­ný způ­sob myš­le­ní, názor či po­stoj, podle něhož je člo­věk stře­dem všeho, vý­cho­dis­kem a mě­řít­kem kaž­dé­ho hod­no­ce­ní, pří­pad­ně i cílem vesmí­ru, do­sá­hl ve druhé po­lo­vi­ně 19. sto­le­tí vr­cho­lu. An­tro­po­cen­t­ris­mus byl zkrát­ka dů­sled­kem toho, že mezi or­ga­ni­za­cí spo­leč­nos­ti a způ­so­bem fun­go­vá­ní světa byla spat­řo­vá­na ana­lo­gie.
An­tro­po­cen­t­ris­mus je kromě ji­né­ho dů­sled­kem kar­te­zi­án­ské­ho pří­stu­pu ke zví­řa­tům (kar­te­zi­án­ské myš­le­ní, nebo také no­vo­vě­ký ra­ci­o­na­lis­mus se po­kou­ší na­lézt jisté, ne­zpo­chyb­ni­tel­né zá­kla­dy po­zná­ní skrze ne­u­stá­lou skep­si, in­tu­i­ci – ta vede k po­sled­ní­mu jevu, o němž už nelez po­chy­bo­vat). "Mo­der­ní ra­ci­o­na­li­ta je vlast­ně rozum, který si již není vědom svých ome­ze­ní, a proto mu chybí mo­rál­ní smysl," píše fi­lo­sof Mi­roslav Pet­ří­ček.
Fi­lo­sof René De­s­car­tes (Car­te­sius Re­na­tus) odňal zví­řa­tům duši a jak tedy po­pi­so­vat něco, co vlast­ně ne­ma­jí? De­s­car­tes na­pří­klad tvr­dil, že zví­řa­ta ne­po­strá­da­jí po­ci­ty nebo vní­má­ní, ty lze však vy­svět­lit čistě me­cha­nic­ky. Člo­věk může cítit úz­kost, zví­řa­ta ni­ko­liv. A pokud snad vy­ka­zu­jí znám­ky úz­kos­ti či bo­les­ti, jsou to ja­kési mi­mi­kry.
A pro­je­vem an­tro­po­cen­t­ris­mu v li­te­ra­tu­ře je an­tro­po­mor­fis­mus. Tedy že dané sku­teč­nos­ti se při­su­zu­jí lid­ské rysy, vlast­nos­ti
Aby byl vý­běr fér, kaž­dý proj­de stej­nou zkouš­kou: Pro­sím, vy­špl­hej­te na ten strom.
Když irsko-řecko-ja­pon­ský spi­so­va­tel La­f­ca­dio Hearn píše esej o mra­ven­cích, po­jed­ná­vá o nich přes na­pros­tou an­tro­po­mor­fi­za­ci. Píše tedy o je­jich "ne­o­myl­né sluš­nos­ti a úděs­né mrav­nos­ti," nebo o tom, že "děl­ni­ce ne­mů­že ani snít o sou­ži­tí se sa­meč­kem a dů­vo­dem není jen fakt, že ta­ko­vé sou­ži­tí by zna­me­na­lo to nej­leh­ko­váž­něj­ší plýtvá­ní časem, ani to, že děl­ni­ce se vždy na sa­meč­ky dívá s ne­vý­slov­ným opo­vr­že­ním, ale hlav­ně její ne­schop­nost sva­teb­ní­ho ob­řa­du..."
Vic­tor Hugo v ro­má­nu Děl­ní­ci moře po­pi­su­je ve­li­kou scénu sou­bo­je cho­bot­ni­ce a ry­bá­ře Gil­li­a­ti­ho. Nejen, že Hugo nám, ať už zá­měr­ně či ne­zá­měr­ně, líčí ana­to­mii i cho­vá­ní cho­bot­ni­ce ne­přes­ně, pře­de­vším mu však jde o to, po­psat pří­ro­du a živly jako ne­přá­tel­ské a su­ro­vé, cho­bot­ni­ce je jen vy­stupňová­ním pře­ká­žek a ne­bez­pe­čí, které musí člo­věk pře­ko­nat, aby si, jako pán tvor­stva, pří­ro­du de­fi­ni­tiv­ně pod­ma­nil.
Dělníci moře, ilustrace E.Duez
Gil­li­a­to­vo ví­těz­ství je ví­těz­stvím důvti­pu nad peklem (tem­ný­mi si­la­mi). Je to tedy po­ráž­ka všeho, co je člo­vě­ku ne­přá­tel­ské; do­myš­le­no: je to vlast­ně pří­ro­da, co je po­ra­že­no. Lidé si zkrát­ka do světa fauny často pro­mí­ta­li svůj strach ze zví­ře­cí kru­tos­ti, síly a ne­vy­zpy­ta­tel­nos­ti, tedy ně­če­ho, co člo­věk není s to ovlád­nout.
Po­dob­ný obraz zví­ře­cí­ho světa po­dá­vá v ro­má­nu Ně­točka Nězva­no­vo­vá F. M. Do­sto­jev­ský, jehož V. Na­bo­kov při­lé­ha­vě na­zý­vá "naším ná­rod­ním ex­per­tem na du­šev­ní zim­ni­ce". V ro­má­nu se ob­je­vu­je po­sta­va bul­do­ka a je to zvíře do­ko­na­lé zá­keř­né, zlé, podlé a chlad­no­krev­né, cho­va­jí­cí se a vy­pa­da­jí­cí vše­li­jak, jen ne jako sku­teč­ný pes. Bul­dok tu slou­ží spíše jako pro­jek­ce stra­chu z ne­po­psa­tel­né­ho vní­má­ní pří­ro­dy.
Z hle­dis­ka au­to­rů druhé po­lo­vi­ny 19. sto­le­tí se ne­jed­na­lo o ana­chro­nic­ký po­hled, pro­to­že vě­dec­ký člo­věk přece ví.
Lze vůbec psát o zví­ře­cích po­sta­vách bez an­tro­po­mor­fi­za­ce? Z do­bo­vé­ho ká­no­nu vy­bo­ču­je na­pří­klad lo­vec­ká scéna z Tolsté­ho ro­má­nu Anna Ka­re­ni­na. Zde nejde o an­tro­po­mor­fi­za­ci, ale Tolstoj ja­ko­by re­kon­stru­u­je vní­má­ní psa během lovu. Ne­sna­ží se o "ob­jek­tiv­ní" popis v re­a­lis­tic­kém duchu, za­lo­že­ný na ro­zu­mu a zku­še­nos­ti, ale o ja­kési vno­ře­ní se dovnitř, do vě­do­mí.
Také Ki­pling při psaní toho, co si jeho zví­ře­cí hr­di­no­vé myslí, hojně vy­u­ží­vá an­tro­po­mor­fis­mus. Ovšem nikterak to ne­za­stí­rá, ne­tvá­ří se, že ví, jeho způ­sob psaní při­zná­vá zví­řa­tům duši a vy­klá­dá je­jich cho­vá­ní sym­bo­lic­ky, ale­go­ric­ky. Zá­ro­veň jsou jeho pří­běhy z džun­gle v jis­tém smys­lu eko­lo­gic­ké (a tedy velmi ak­tu­ál­ní), neboť hroz­ba pro svět tu při­chá­zí od lidí, ni­ko­liv z chlad­né a ne­přá­tel­ské pří­ro­dy. Stře­tá­vá se umělá lid­ská kul­tu­ra (v tom nej­šir­ším smys­lu) a pří­ro­da. Ne­zbý­vá než zba­vit se pýchy a na­lézt novou rov­no­váhu.
(použitá literatura: Sýkora, M.: Dostojevského buldok, Šmajs, J.: Kultura proti přírodě, Petříček, M: Filosofie en noir)