2019 / 4

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

NELA ŠTEFANOVÁ a LUKÁŠ KOFROŇ

(připravila Lenka Krestová)

Lukáš Kofroň
(William Shakespeare)
Ab­sol­vent Praž­ské kon­zer­va­to­ře, oboru Či­no­her­ní­ho he­rec­tví. Jeho he­rec­ký­mi pro­fe­so­ry byli od 1. roč­ní­ku do 4. roč­ní­ku Vla­di­slav Beneš a Eva Rež­na­ro­vá, nej­ví­ce uži­teč­ných rad a he­rec­ké vý­cho­vy mu pře­da­la Dana Bartůňková.
Již během 4. až 6. roč­ní­ku hrál ve škol­ním Di­va­dle Na Rejdiš­ti, kde do­stal řadu růz­no­ro­dých he­rec­kých pří­le­ži­tos­tí – např. Mage­ri v Ba­la­dě pro ban­di­tu, Hys­te­ri­um v Římě na place byla legra­ce. Prv­ním účin­ko­vá­ním na scéně pro­fe­si­o­nál­ní­ho di­va­dla byla menší role v in­sce­na­ci Romeo a Julie Di­va­dla na Vi­no­hra­dech.
Za­hrál si i pár epi­zod­ních rolí v se­ri­á­lech jako Or­di­na­ce v rů­žo­vé za­hra­dě, Modrý kód, Vy­prá­věj a další.
Od srpna 2018 je stá­lým čle­nem či­no­hry Měst­ské­ho di­va­dla v Mostě. Jeho první rolí na mos­tec­kých prk­nech byl Henry v in­sce­na­ci Ho­me­vi­deo (v režii Adama Do­le­ža­la).
 
Nela Štefanová
(Viola de Lesseps)
se na­ro­di­la 13. 6. 1992 v Žatci, kde také na­vště­vo­va­la li­te­rár­ně-dra­ma­tic­ký obor na ZUŠ. Ab­sol­vo­va­la Střed­ní pe­da­go­gic­kou školu v Mostě, odkud za­mí­ři­la stu­do­vat he­rec­tví na Vyšší od­bor­né škole he­rec­ké v Praze (2011 – 2014) v roč­ní­ku re­ži­sé­ra Karla Kříže a he­reč­ky Ja­ro­mí­ry Mí­lo­vé.
Školu ab­sol­vo­va­la jako Her­mie (W.​Shakespea­re: Sen noci sva­to­ján­ské, režie: Karel Kříž), Julie (W. Shake­spea­re: Romeo a Julie, režie: Karel Kříž) a Naďa (Te­re­za Bře­zi­no­vá: Kři­žo­vat­ky, režie: Karel Kříž). Poté na­zkou­še­la roli Niny ve hře Te­re­zy Bře­zi­no­vé Per­se­i­dy v režii Jo­se­fa Kač­mar­čí­ka (Di­va­dlo Re­du­ta, Praha).
Od roku 2018 byla v an­gaž­má v Di­va­dle Šum­perk, kde ztvár­ni­la tyto role: Beryl (Ken Ludwig: Sher­lock Hol­mes a pes basker­vill­ský, re­žie: Adam Do­le­žal), Ce­ci­lie (Oscar Wilde: Jak je du­̊l­ez­̌i­té mít Fi­li­pa, re­žie: Petr Ve­se­lý), Betty (Ray Co­o­ney: Pra­chy? Pra­chy!, re­žie: Roman Gros­zmann), Bě­tka (Alois Ji­ra­́sek: Voj­nar­ka, re­žie: Igor Strá­nský), Po­cho­deň č. 2 (režie: Ště­pán Gajdoš). Po­sled­ní roli v Šum­per­ku ztvár­ni­la v in­sce­na­ci Dag­mar Hlub­ko­vé Grand hotel Ber­lin.
Ztvár­ni­la ně­ko­lik epi­zod­ních rolí v  te­le­viz­ních se­ri­á­lech, v krát­kých fil­mech a do­ku­men­tech za­hra­nič­ních pro­duk­cí.
Od dubna 2019 je stá­lou člen­kou či­no­hry Měst­ské­ho di­va­dla v Mostě. Její první rolí na mos­tec­kém je­viš­ti byla Te­re­za v hu­deb­ní ko­me­dii 60´s aneb Še­de­sát­ky.
 
Nelo a Lukáši, zkou­ší­te nyní hlav­ní po­sta­vy – Violu de Les­se­ps a Wil­li­a­ma Shake­spea­ra - v ro­man­tic­ké ko­me­dii Za­mi­lo­va­ný Shake­spea­re. Dou­fa­li jste, že je bu­de­te moci hrát? Jsou to mys­lím role, po kte­rých by každý mladý herec rád s chutí sko­čil...
Lukáš: Já v to tedy dou­fal moc, je to krás­ná role, která má spous­tu barev. Těším se a dou­fám, že těch barev ukáži co nej­ví­ce.
Nela: To ano, po­sta­va Violy je ve­li­ce za­jí­ma­vá. V to, že ji ztvár­ním jsem po­prav­dě ne­dou­fa­la, vůbec mě tato mož­nost ani ne­na­padla. Ne­če­ka­la jsem, že tak vel­kou pří­le­ži­tost do­sta­nu hned na po­čát­ku svého pů­so­be­ní v di­va­dle. Ob­sa­ze­ní se do po­sled­ní chví­le ta­ji­lo a když bylo od­ha­le­no, byla jsem ve­li­ce pře­kva­pe­ná. V tom nej­lep­ším slova smys­lu sa­mo­zřej­mě.
Viola a Will jsou role, na kte­rých se také mů­že­te na po­čát­ku své ka­ri­é­ry mnoho na­u­čit. Čím vás do­po­sud pře­kva­pi­ly, nebo hra sa­mot­ná, a s čím se mu­sí­te při zkou­še­ní po­tý­kat?
Lukáš: Sa­mot­ná hra mě pře­kva­pi­la, lépe ře­če­no děj, v němž divák sle­du­je osob­ní pří­běh Shake­spea­ra, ze kte­ré­ho on sám čerpá a píše Romea a Julii. Je zá­bav­né za­hrát si ně­kte­ré scény dva­krát nejdřív jako Shake­spea­re, a poté jako Romeo.
Nela: Za­u­ja­la mě pře­de­vším od­va­ha a prag­ma­tič­nost Violy. Ne­bo­jí se v alž­bě­tin­ské době, přes zákaz vstu­pu žen na je­viš­tě, ris­ko­vat od­ha­le­ní a pře­vlé­kat se za muže, jen aby mohla hrát. Jde si za svým snem, ale zá­ro­veň je pevně no­ha­ma na zemi. Viola v prů­bě­hu celé hry ztvárňuje na je­viš­ti cel­kem tři jiné role (herce Kenta, který hraje Romea nebo Julii), takže se po­tý­kám s tě­mi­to dal­ší­mi, od­liš­ný­mi po­sta­va­mi.
Vi­dě­li jste již dříve slav­ný film Za­mi­lo­va­ný Shake­spea­re, nebo až nyní, když jste zjis­ti­li, že bu­de­te hrát v jeho di­va­del­ní adap­ta­ci?
Lukáš: Na film jsem se po­dí­val hned jak jsem zjis­til, že se Za­mi­lo­va­ný Shake­spea­re bude hrát u nás v di­va­dle.
Nela: Fil­mo­vé zpra­co­vá­ní jsem vi­dě­la hodně dávno, a to před sa­mot­ným zkou­še­ním. Když jsem zjis­ti­la, že jsem do hry ob­sa­ze­ná, shléd­la jsem ho znovu.
Jste nyní při­bliž­ně v po­lo­vi­ně zkou­še­ní. Jak se vám spo­leč­ně zkou­ší? Pře­kva­pu­je­te se něčím na­vzá­jem?
Lukáš: Mys­lím že se pře­kva­pu­je­me na každé zkouš­ce, tím kdo z nás umí lépe text. (smích)
Nela: S Luká­šem jsem měla mož­nost zkou­šet in­sce­na­ci 60’s aneb Še­de­sát­ky v režii Petra Svojt­ky. Ztvárňujeme v ní man­žel­ský pár, takže "první part­ne­ře­ní" na je­viš­ti už máme za sebou. Ale je prav­da, že Lukáš mě pře­kva­pu­je ne­u­stá­le.
Nelo, Viola je te­pr­ve dru­hou Vaší rolí v mos­tec­kém di­va­dle. Mos­teč­tí di­vá­ci vás pro­za­tím te­pr­ve po­ma­lu po­zná­va­jí. Jaké již máte za sebou di­va­del­ní zkou­še­nos­ti?
Nela: Pů­so­bi­la jsem v di­va­dle v Šum­per­ku, a to byla zku­še­nost sama o sobě. Malé di­va­dlo, malé město, malý sou­bor, ale velké a pěkné role.
Lukáši, tebe mos­tec­ký divák viděl již ve více ro­lích pes­t­ré­ho re­per­toá­ru. Jaký typ her máš na vlast­ní kůži nej­ra­dě­ji, nad ja­ký­mi jásáš, když si pře­čteš ob­sa­ze­ní?
Lukáš: Nej­spíš mám nej­ra­dě­ji žánr ko­me­die, ale po­sta­vy mám ra­dě­ji za­por­né. Jásám nad kaž­dou hrou ve které jsem ob­sa­zen.