- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obchodní podmínky a reklamační řád


OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO ON-LINE PRODEJ VSTUPENEK

Obchodní podmínky společnosti Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o., se sídlem Divadelní 15, 434 01 Most, IČ: 27275701, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod značkou C 22004, pro prodej vstupenek prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://rezervace.divadlo-most.cz/.


 1. Úvodní ustanovení

  1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") společnosti Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o. (viz výše, dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1571 odst. 1 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://rezervace.divadlo-most.cz/ (dále jen „webová stránka").

  1.2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenky na kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „akce") prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.

  1.3. Identifikační údaje prodávajícího jsou uvedeny na vstupence.

  1.4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující nákupem vstupenky současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím.


 2. Předmět smlouvy

  2.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vstupenku na jím zvolenou akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit prodejní cenu za vstupenku.

  2.2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením prodejní ceny ze strany kupujícího.

  2.3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vstupenku bez zbytečného odkladu po zaplacení odpovídající prodejní ceny s tím, že v případě nákupu přes internet bude vstupenka dodána formou elektronického odkazu na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenky dříve, než bude uhrazena prodejní cena za vstupenku na akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

  2.4. Doručením vstupenky kupujícímu ze strany prodávajícího jsou veškeré závazky prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy splněny.

  2.5.. Vstupenka není zasílána poštou, a to ani na dobírku.


 3. Postup při nákupu vstupenky a platební podmínky

  3.1. Prodejní cena za každou vstupenku je uvedena u každé akce jednotlivě. Při nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky nelze uplatňovat jakýkoliv nárok na slevu z ceny vstupenky.

  3.2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky je platba za vstupenku možná platební kartou, která umožňuje provádět nákupy přes internet nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

  3.3. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu prodejní ceny vstupenky.


 4. Použití vstupenky zakoupené prostřednictvím webové stránky

  4.1. Vstupenka zakoupená prostřednictvím webové stránky je dodána kupujícímu formou elektronického odkazu na uvedený e-mail. Vstup na akci, na kterou byla vstupenka zakoupená, bude kupujícímu umožněn po předložení:

  4.1.1.vytištěné vstupenky ze zaslaného elektronického odkazu. K vytištění je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF.
  4.1.2. vstupenky, která bude kupujícímu na vyžádání vydána v kamenných pokladnách prodávajícího po předložení potvrzujícího e-mailu o provedené platbě.

  4.2. Prodávající neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím či zkopírováním vstupenky. Vstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té vstupenky, která bude předložena jako první. Při opětovném předložení vstupenky nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo vstupenku předloží.

  4.3. Vstup na akci nebude umožněn kupujícímu na základě předložení elektronického odkazu v jakémkoliv zobrazovacím zařízení (např. mobilní telefon).


 5. Odstoupení od smlouvy

  5.1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem akce, poskytováno v určeném termínu.


 6. Reklamační řád

  6.1 Veškeré reklamace vstupenky zakoupené prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.

  6.2 Kupující má nárok na vrácení prodejní ceny za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

  6.3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

  6.4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodu, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

  6.5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodávajícího na e-mail info@divadlo-most.cz a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodávajícímu jméno, e-mail a telefonní číslo, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodávající zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 6.4. tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodávajícímu, že mu vstupenka nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže:

  6.5.1. prodávající se zavazuje nejpozději do 48 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
  6.5.2. prodávající umožní kupujícímu vyzvednutí vstupenky v tištěné podobě v kamenných pokladnách prodávajícího na základě předložení údajů identifikujících platbu, a to nejdéle 30 minut před konáním akce

  6.6. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení akce se zpožděním.

  6.7. Dojde-li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem kupujícím uhrazenou prodejní cenu za vstupenku v plném rozsahu.

  6.8. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení prodejní ceny za vstupenku dle odstavce 6.7. tohoto reklamačního řádu, bude tato kupujícímu vrácena prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada prodejní ceny, a v případě platby bankovním převodem bude vrácena na účet, z něhož byla zaslána. K vrácení prodejní ceny vstupenky uhrazené kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení akce.


 7. Ochrana osobních údajů

  7.1. Prodávající během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje prodávající shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek.

  7.2. Informace o tom, jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího naleznete na https://www.divadlo-most.cz/cz/gdpr/.


 8. Závěrečná ustanovení

  8.1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

  8.2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

  8.3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí zákony ČR.

V Mostě dne 12. srpna 2022, Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.