2019 / 2

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

Třesku­tá i lás­ky­pl­ná vzta­ho­vá ko­me­die.
Ko­me­die Bosé nohy v parku s pa­t­řič­nou dáv­kou nad­sáz­ky po­pi­su­je no­vo­man­žel­ské ne­sná­ze Paula a Corrie Brat­te­ro­vých, kteří se zrov­na na­stě­ho­va­li do prv­ní­ho spo­leč­né­ho bytu v jed­nom z newy­or­ských věžá­ků. Je­jich idylu však po­ně­kud kazí sku­teč­nost, že v domě není výtah, při­čemž byt se na­chá­zí v po­sled­ním patře, upro­střed února zde ne­fun­gu­je to­pe­ní a obý­vá­kem se pro­há­ní se­ve­rák, lož­ni­ce je malá i pro jed­no­ho, do kou­pel­ny se ne­vej­de vana...
Ra­ci­o­nál­ní­mu Pau­lo­vi, jenž právě za­čí­ná slib­nou ad­vo­kát­ní ka­ri­é­ru, se byt nezdá pří­liš vhod­ný, ale in­tu­i­tiv­ní a emo­ci­o­nál­ní Corrie zase při­pa­dá, že pokud jde o do­mác­nost, práci a hlav­ně zá­ba­vu, je Paul po­ně­kud nudný pa­t­ron.
Jak se brzy ukáže, Pau­lův po­hled na byt či život sdílí Corrii­na matka Ethel, na­pro­ti tomu s Corrii­ným ná­zo­rem, že život by měl být di­vo­ká jízda, zase souzní po­ně­kud ex­cen­t­ric­ký sou­sed Brat­te­ro­vých, dob­ro­druh a lamač dív­čích srdcí Vic­tor Ve­lasco.
To vše a mnoho dal­ší­ho je zdro­jem vtip­ných a bri­lant­ně poin­to­va­ných si­tu­a­cí, v nichž v po­sled­ku nejde jen o no­vo­man­žel­ské ne­sná­ze, ale pře­de­vším o to­le­ran­ci a po­cho­pe­ní pro dru­hé­ho; zkrát­ka o lásku, která je sil­něj­ší než co­ko­liv, co se jí po­sta­ví do cesty.