2019 / 1

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

Jedna stará dra­ma­tur­gic­ká pouč­ka pra­vi­la, že velké re­per­toá­ro­vé di­va­dlo má jed­nou za sezónu uvést jednu ze Shake­spea­ro­vých her. Vel­kým di­va­dlem Měst­ské di­va­dlo v Mostě za­jis­té je. A jed­ním z na­šich cílů je uvá­dět pro vás ty nej­zá­sad­něj­ší hry svě­to­vé dra­ma­ti­ky. Ovšem ta­ko­vé, které zá­ro­veň re­a­gu­jí na sou­čas­né spo­le­čen­sko-po­li­tic­ké pro­blémy, tedy ta­ko­vé, které jsou ak­tu­ál­ní a mohou re­zo­no­vat s dneš­ní dobou, a tedy s vámi – s di­vá­ky.
Ta­ko­vou hrou be­ze­zbyt­ku je právě tragé­die Ma­cbe­th alž­bě­tin­ské­ho dra­ma­ti­ka Wil­li­a­ma Shake­spea­ra! A proč? Neboť v mnoha jeho dra­ma­tic­kých si­tu­a­cích mů­že­me ro­ze­znat mo­cen­ské po­stu­py, jichž jsme nyní svěd­ky v české i svě­to­vé vr­chol­né po­li­ti­ce.
Kromě toho je Ma­cbe­th v mno­hém hrou ar­che­ty­pál­ní, tedy hrou, která bude ak­tu­ál­ní vždy a všude na světě, pro­to­že se za­bý­vá tím, co se týká člo­vě­ka a jeho ko­ná­ní vždy a v každé době, tím, co má možná každý z nás ukry­té hlu­bo­ko ve své duši. Za­bý­vá se tem­ný­mi strán­ka­mi, které mohou někdy vy­plout na po­vrch, když se cí­tí­me silní a když nám někdo na­šeptá do ucha, že mů­že­me jít ještě dál, být úspěš­ní, ovšem pouze když uči­ní­me něco ne­ka­lé­ho...
Pak při­chá­zí na řadu boj s naším svě­do­mím, které se nás snaží za­sta­vit, abychom svými činy ne­ztra­ti­li sami sebe, vlast­ní dů­stoj­nost a čest. Ale vnitř­ní po­tře­ba mít stále víc a víc, i když již máme dost, někdy vy­hra­je nad námi sa­mý­mi. Tak silné to může být po­ku­še­ní. Ale vě­ří­me, že lec­kdo odolá, ne každý je přece ve svém ži­vo­tě Ma­cbe­them!