2019 / 6

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

Zbyněk Srba

V roce 1986 ukon­čil stu­di­um režie na Di­va­del­ní fa­kul­tě AMU v Praze. Po ab­so­lu­to­riu ode­šel s ge­ne­rač­ní sku­pi­nou svých spo­lu­žá­ků z DAMU do nově ote­vře­né­ho di­va­dla v Mostě, kde re­žij­ně při­pra­vil např. Fi­lo­sofskou his­to­rii, Cir­kus Hum­ber­to, Mi­s­tra a Mar­két­ku a další. Stal se spo­lu­au­to­rem řady pů­vod­ních dra­ma­ti­za­cí (spo­leč­ně s V. No­vá­kem), tyto ti­tu­ly byly ná­sled­ně uve­de­ny na mos­tec­ké scéně v čes­kých pre­mi­é­rách. V roce 1989 se stal šéfem či­no­hry, kte­rým byl až do svého od­cho­du do Brna. V tomto ob­do­bí rov­něž re­ží­ro­val v Měst­ských di­va­dlech praž­ských a pe­da­go­gic­ky pů­so­bil na Praž­ské kon­zer­va­to­ři.
V le­tech 1993 – 2007 byl an­ga­žo­ván jako kme­no­vý re­ži­sér Ma­he­no­vy či­no­hry Ná­rod­ní­ho di­va­dla v Brně (v le­tech 1997 – 2003 rov­něž jako umě­lec­ký šéf či­no­hry). Po­hos­tin­sky pů­so­bil v řadě di­va­del včet­ně Ná­rod­ní­ho di­va­dla Praha a Ná­rod­ní­ho di­va­dla mo­rav­sko­slez­ské­ho Os­t­ra­va, Měst­ské­ho di­va­dla Brno a dal­ších. Re­žij­ně při­pra­vil při­bliž­ně osm­de­sát in­sce­na­cí na pro­fe­si­o­nál­ních scé­nách. Na více než po­lo­vi­ně z nich se po­dí­lel rov­něž jako spo­lu­au­tor dra­ma­ti­za­ce nebo úpra­vy. Na Di­va­del­ní fa­kul­tě JAMU pra­cu­je od roku 1994 jako pe­da­gog.
V roce 2000 ob­há­jil titul Ph.D. a v roce 2008 byl na DIFA ha­bi­li­to­ván. Od 16. října 2008 je dě­ka­nem Di­va­del­ní fa­kul­ty JAMU. V po­sled­ní době v Mostě re­ží­ro­val na­pří­klad in­sce­na­ce Golem, My fair lady, Star­ci na chme­lu, Noc na Karl­štej­ně či Odysseia.